"ผู้มีศีลดีแล้วย่อมใจเย็น" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)

 วิริยะ12    22 ก.ย. 2564

.
 "ผู้มีศีลดีแล้วย่อมใจเย็น"

" .. "กุลบุตรผู้รักษาศีล ถึงพร้อมด้วยศีลบริบูรณ์แล้ว ย่อมมีความสุข" แม้จะเข้าไปคบหาสมาคมกับบริษัทใด ๆ ก็ตาม บริษัทกษัตริย์ก็ตาม บริษัทคหบดีก็ตาม บริษัทสมณพราหมณ์ก็ตาม "เป็นผู้องอาจกล้าหาญ ไม่มีความครั่นคร้ามต่อผู้คน" เพราะคิดว่าเราบริสุทธิ์ดีแล้ว ถึงไม่มีความรู้ก็ตาม

"ไม่คิดกลัวว่าคนอื่นเขาจะมาโทษเราว่า เป็นผู้ไม่บริสุทธ์อย่างนั้นอย่างนี้" ไม่คิดอย่างนั้น ไม่กลัว แล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนมนษย์ด้วยกัน "เป็นที่รักแก่สัตว์ทั้งหลายด้วยกัน คนผู้มีศีลดีแล้วย่อมใจเย็น" จิตมันหยั่งเข้าไปถึงกัน .. "

"อนาลโยวาทะ" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
จัดพิมพ์เป็นธรรมทาน โดย นพ. อวย - ส่งศรี เกตุสิงห์ DT014902

วิริยะ12

22 ก.ย. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  4894 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย