"ภาวนา เพื่อละความยึดมั่น" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12    10 ต.ค. 2564

.
 "ภาวนา เพื่อละความยึดมั่น"

" .. บุคคลจะพ้นทุกข์ได้นั้น "ก็เพราะมาพยายามภาวนา ทำจิตใจให้สงบ" ทวนกระแสจิตเข้ามาในปัจจุบัน เห็นตามว่าไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา "ไม่ใช่ตัวตน อะไรเมื่อมันมาเห็นแจ้ง มันก็ตื่นตัว รู้ว่าตนนั้นมาหลงอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยง" มาอาศัยในสิ่งที่บังคับไม่ได้ ไม่เป็นไปตามใจหวัง

เมื่อมันรู้ดังนี้ "มันก็ปล่อยวาง นี่แหละไม่ยึด ไม่ถือ" ไม่สำคัญว่า เป็นตัวเป็นตน ก็เป็นอันว่า "รู้จักต้นเหตุแห่งทุกข์ คืออุปาทานความยึดถือ เมื่อละความยึดถือนี่ได้ ทุกข์ทางใจมันก็ดับไปหมดเลย" เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเมื่อทราบ ความจริงอย่างนี้แล้ว "พึงพากันตั้งใจปาเพ็ญทางจิตใจนี้" ให้เป็นไป ดังแสดงมา .. "

"โอวาทธรรม"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ 


• ทำบุญทำทานเพื่อเป็นกุศลกับชีวิต

• โครงการสามเณร ปลูกปัญญาธรรม ปี 6

• เบญจศีล

• “เชิญร่วมกิจกรรม MBU Challenge Season 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”

• "ศีล คือเจตนางดเว้น" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย