"สติทำให้มาก เจริญให้มาก" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  

.
 "สติทำให้มาก เจริญให้มาก"

" .. นี่ท่านว่า "เจริญสติ ทำให้มากเจริญให้มาก" อันนี้เป็นธรรมะคุ้มครองรักษากิจการที่เราทำอยู่หรือทำมาแล้ว หรือกำลังจะกระทำอยู่ในปัจจุบันนี้ "เป็นธรรมะที่มีคุณประโยชน์มาก ให้เรารู้ตัวอยู่ทุกเมื่อ" ความเห็นผิดชอบมันก็มีอยู่ทุกเมื่อ "เมื่อความเห็นผิดชอบมีอยู่ เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อ" ความละอายก็เกิดขึ้น จะไม่ทำสิ่งที่ผิด หรือสิ่งที่ไม่ดี "เรียกว่าปัญญาเกิดขึ้นแล้ว"

เมื่อรวบยอดเข้ามา "มันจะมีศีล มีสมาธิ มีปัญญา" คือการสังวรสำรวมที่มีอยู่ในกิจการของตนนั้นก็เรียกว่าศีล "ศีลสังวร" ความตั้งใจมั่นอยู่ในความสังวร สำรวมในข้อวัตรของเรานั้น "ก็เรียกว่ามันเป็นสมาธิ" ความรอบรู้ทั้งหลายในกิจการ ที่เรามีอยู่นั้น "ก็เรียกว่าปัญญา" พูดง่าย ๆ ก็คือจะมีศีล จะมีสมาธิ จะมีปัญญา ศีลก็ดี สมาธิก็ดี ปัญญาก็ดี เมื่อมันกล้าขึ้นมา มันก็คือ "มรรค" นี่แหละคือหนทาง ทางอื่นไม่มี .. "

"การทำจิตให้สงบ"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 
   

5,419


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย