"ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    21 ก.ค. 2565

.
 "ฆ่าความโกรธได้ย่อมอยู่เป็นสุข"

" .. หน้าที่ของคนเราที่จะพึงปฏิบัติต่อชีวิตร่างกายคือ "การบริหารรักษาร่างกายให้ปราศจากโรค" ให้มีสมรรถภาพ และประกอบประโยชน์ "เพื่อให้ชีวิตดี ชีวิตที่อุดม ไม่ให้เป็นชีวิตชั่ว" ชีวิตเปล่าประโยชน์ และในขณะเดียวกัน ก็ให้กำหนดรู้คติธรรมดาของชีวิต เพื่อความไม่ประมาท

พระพุทธเจ้าตรัส "ห้ามมิให้ทำลายชีวิตร่างกาย" ถ้าจะเกิดความอยาก ความโกรธ ความเกลียด ในอันที่จะทำลายชีวิตร่างกาย "ก็ให้ทำลายความอยาก ทำลายความโกรธ ทำลายความเกลียดนั้นแหละเสีย"

อีกอย่างหนึ่ง ธรรมคือคุณงามความดี ตรงกันข้ามกับอธรรมคือความชั่ว ซึ่งโดยมากก็รู้กันอยู่ ฉะนั้น เมื่อเคารพในความรู้หมายความว่า "เมื่อรู้ว่าไม่ดี ก็ตั้งใจเว้นไว้ เมื่อรู้ว่าดี ก็ตั้งใจทำ" ดังนี้เรียกว่า เคารพในธรรมที่รู้โดยตรง "ซึ่งทำให้คนเป็นคน กล่าวคือเป็ยมนุษย์โดยธรรม" .. "

"ทุกชีวิตมีเวลาอันจำกัด"
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิราณสังวร
 
.
http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=10434    DT014902

วิริยะ12

21 ก.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5395 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย