"ของดีมีเฉพาะในพุทธศาสนา" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    20 ก.ย. 2565

.
 "ของดีมีเฉพาะในพุทธศาสนา"

" .. "ของดีมีเฉพาะในพุทธศาสนา ของดีอย่างนี้ในศาสนาอื่นไม่มีเลย" ของดีในที่นี้หมายถึงสัจธรรมของจริงของแท้ มีเหตุมีผลยืนยันได้เต็มที่ มี ๔ อย่าง คือ ..

- ทุกข์
- สมุทัย เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ๑
- นิโรธ ความดับทุกข์ ๑
- มรรค หนทางให้ถึงความดับทุกข์ ๑

"พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติค้นคว้าได้มาด้วยพระองค์เองโดยมิได้มีใครบอกเล่าแนะนำและได้เฉพาะในกายและใจของพระองค์เองแท้ ๆ" มนุษย์ในโลกนี้เขาไม่ทำกันมาก่อนเลย "แล้วทรงนำเอาความรู้นั้นมาเผยแพร่แก่มนุษย์ชาวโลกให้รู้ตามเห็นตาม" จนกระทั่งทุกวันนี้ .. "

"ของดีมีในศาสนาพุทธ"
พระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาจารย์ (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)
 DT014902

วิริยะ12

20 ก.ย. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4957 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย