"ปฏิบัติภาวนาได้ทุกที่" (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)

 วิริยะ12  

.
 "ปฏิบัติภาวนาได้ทุกที่"

" .. ในครั้งพุทธกาลท่านไม่เลือกท้าวพญามหากษัตริย์ "พอได้ยินได้ฟังธรรมท่านก็ภาวนา" ตัวอย่างพุทธบิดาพ่อพระพุทธเจ้า "ท่านก็ไม่ได้ไปบวชไปเรียนที่ไหน ไม่ได้เข้าป่าไปธุดงค์ที่ไหน" ท่านก็ภาวนาอยู่ที่หอปราสาทราชมณเฑียรกรุงกบิลพัสดุ์

เมื่อพระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ "ก็มาโปรดมาสอน สอนให้มีทาน มีศีล มีภาวนา ให้ทำความเพียรละกิเลส" พระเจ้าสุทโธทนะพุทธบิดา "ก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดา พระสกิทาคามี พระอนาคามี" บั้นท้ายสุดในชีวิต "พระพุทธเจ้าก็ไปโปรด ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์" ดับขันธ์เข้าสู่นฤพานที่หอปราสาทนั้นเอง .. "

"ถ้าตั้งใจจริงย่อมมีเวลาภาวนา"
พระญาณสิทธาจารย์ (หลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร)
 

5,417


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย