"ใจมีบุญเป็นเครื่องอยู่" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "ใจมีบุญเป็นเครื่องอยู่"

" .. กายนี้เป็นอยู่แสนยากลำบาก "การมีชีวิตอยู่จนวันนี้นับเป็นวาสนานาบุญที่ทำมาแต่หนหลัง" ให้อยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากโรคภัย ไม่เจ็บร้ายแรง "ผู้มีกุศลในใจ คือมีบุญในใจ" หนักแน่น ใครด่าว่าติเตียน ก็ไม่เสียใจ ไม่โกรธ ไม่เกลียด "เพราะว่าใจมีบุญเป็นเครื่องอยู่"

ตรงกันข้ามกับใจที่มีกิเลสเป็นเครื่องอยู่ "กิเลสอยู่ในใจใคร ก็มีแต่ปั่นจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวาย" ควรกำหนดละกิเลสให้เสมอ บรรเทาโกรธ "พยายามเจริญเมตตาให้มาก ให้สัตว์ทั้งหลายมองเห็นเราเป็นเพื่อน" สัตว์ทั้งหลายเห็นเราเป็นมิตรก็เลื่อมใสยินดีอยากผูกมิตร ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย

แม้เทวดาแสนสูงในชั้นฟ้า ก็จะมีจิตเมตตาต่อผู้มีใจดีมีคุณธรรมและให้การอารักขาไม่ให้มีอันตรายใด "เพราะว่าเทวดาพร้อมด้วยเมตตาธรรมและคุณธรรม" จะเห็นว่า เทวดาไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง ต่างคนต่างเสวยผลบุญของตน สวรรค์ไม่มีการค้าขาย ไม่สะสมเงินทอง เพราะว่าสวรรค์ เป็นที่อยู่ของผู้มีบุญ .. "

"อา)นุภาพแห่งบุญกุศล"
หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ
    

5,379


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย