"ธรรมะเปรียบดวงประทีป" (หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี)

 วิริยะ12  

.
 "ธรรมะเปรียบดวงประทีป"

" .. "พระอาทิตย์และพระจันทร์ก็ยังมีเวลาดับ เวลาสว่าง" ได้แก่ "เดือนดับ เดือนเพ็ญ" พระอาทิตย์ก็เช่นเดียวกัน คือ "มีเวลากลางวัน เวลากลางคืน" และสิ่งเหล่านั้น "สว่างก็จริงแล จะเห็นได้ก็ด้วยคนมีตาดี" คือตาใสสว่างอยู่จึงค่อยมองเห็นได้

ส่วนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้น "ส่องสว่างตลอดเวลา ไม่ว่ากลางวันไม่ว่ากลางคืน สำหรับผู้ที่มีจิตใจใสสะอาดบริสุทธิ์" เรียกว่า "คนมีตาดี ธรรมะส่องสว่างให้เห็นทั่วหมด" ส่องสว่างเข้าไปในตัวของเรา "สามารถเห็นตัวของเรา คือ เห็นรูป เห็นนาม" ตามความเป็นจริง

"เห็นความเกิดความดับ" คนเรามีตาดี มีแสงประทีปและแสงพระอาทิตย์แสงเดือนส่องสักเท่าใดก็ไม่เคยเห็น ความเกิด ความดับ เกิดมาตั้ง ๔๐ - ๕๐ - ๖๐ - ๗๐ ปีมันก็ไม่เห็น

"ส่วนธรรมะของพระพุทธเจ้า ส่องให้เห็นความเกิด - ดับ" ความสูญสิ้นไปของสังขารร่างกายชัดทีเดียว นั่นจึงว่า "ธรรมะเป็นของวิเศษดียิ่งกว่าพระอาทิตย์พระจันทร์" หรือดีกว่าแสงประทีปแสงสว่างทั้งหลาย .. "

"เทสรังสีอนุสรณ์"
พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
(หลวงปู่เทสก์ เทสฺรํสี)
 
   

5,509


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย