ธรรมเป็นที่ดับ ตามลำดับ (ซึ่งยังไม่ถึงนิพพาน)

 tananun000    2 พ.ย. 2555

 ธรรมเป็นที่ดับ ตามลำดับ (ซึ่งยังไม่ถึงนิพพาน) 

 ก. อนุปุพพนิโรธ เก้า 

 ภิกษุ ท. ! อนุปุพพนิโรธ ๙ ประการ เหล่านี้ มีอยู่. เก้าประการ อย่างไรเล่า ? เก้าประการ คือ:- 

 (๑) เมื่อเข้าถึงปฐมฌาน อามิสส (กาม) สัญญา ย่อมดับ ; (๒) เมื่อเข้าถึงทุติยฌาน วิตกและวิจาร ย่อมดับ ; (๓) เมื่อเข้าถึงตติยฌาน ปีติ ย่อมดับ ; (๔) เมื่อเข้าถึงจตุตถฌาน อัสสาสะและปัสสาสะ ย่อมดับ ; (๕) เมื่อเข้าถึงอากาสานัญจายตนะ รูปสัญญา ย่อมดับ ; (๖) เมื่อเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะ อากาสานัญจายตนสัญญาย่อมดับ ; (๗) เมื่อเข้าถึงอากิญจัญญายตนะ วิญญาณัญจายตนสัญญาย่อมดับ ; (๘) เมื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะ อากิญจัญญายตนสัญญาย่อมดับ ; (๙) เมื่อเข้าถึงสัญญาเวทยิตนิโรธ สัญญาและเวทนา ย่อมดับ. ภิกษุ ท. ! เหล่านี้แล อนุปุพพนิโรธ ๙ ประการ. - นวก. อํ. ๒๓/๔๒๓/๒๓๕. 


ที่มา : อริยสัจจากพระโอษฐ์

DT012597

tananun000

2 พ.ย. 2555
 เปิดอ่านหน้านี้  5110 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย