คู่มือรักษาสุขภาพใจดี

 mahapaisan  

1. ลมหายใจเป็นกัลยาณนิมิตร
2. หายใจเข้าลึก ๆ หายใจออกยาว ๆ เพื่อปฐมพยาบาลทางจิตใจ
3. เดินมีสติ รู้ " ลมหายใจ " คู่กับ " การย่างก้าว "
4. ตื่นรู้ ความสุขที่มีอยู่ภายในตน
5. เริ่มวันใหม่ด้วยใจดี

www.facebook.com/aj.mitsuo.gavesako

5,432จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย