"การเอาใจ" ไม่ใช่ "กตัญญูกตเวที" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ11    26 มี.ค. 2556

 “การเอาใจ” ไม่ใช่ “กตัญญูกตเวที”

“การเอาใจ” นั้นเป็นไปได้ทั้งทาง “ที่ควรและไม่ควร”
แต่การแสดง “กตัญญูกตเวที” นั้น เป็นไปได้ใน “ทางดีทางเดียว”  

 ผู้มีพระคุณทำไมดีไม่ชอบ จะแสดงกตัญญูกตเวที
ต้องช่วยวิธีใดก็ตามเพื่อให้เลิกทำเช่นนั้น  

 ไม่จำเป็นจะต้องให้ถูกใจอย่างเดียว จะขัดใจบ้างหรือแม้จะขัดใจอย่างยิ่งก็ควรทำ
หากด้วยการทำเช่นนั้นจะสามารถช่วยให้ผู้มีพระคุณหยุดทำไม่ดี หันมาทำดีได้  

 ไม่มีการตอบแทนพระคุณใดจะงดงามเท่า
การช่วยให้ท่านมีโอกาส “ได้ทำดีทำชอบ” ...

 
การบริหารทางจิตสำหรับผู้ใหญ่
สมเด็จพระญาณสังวรฯ


• อบรมหลักสูตร “พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข” *** ฟรี *** (๑๗-๒๕ เม.ย. ๒๕๖๗)

• 01 (16/01/2566) สัมโมทนียกถา

• ปลาเจ้าปัญญา (มิตจินตีชาดก)

• สุกรานิ อสาธูนิ อตฺตโน อหิตานิ จ การ ที่ไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตนทำได้ง่าย

• ข่าววันรวมพลังเด็กดี V-STAR

• เพลง พระพุทธเจ้า 5 พระองค์

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย