ภาวนาพุทโธไปที่ไหนก็อบอุ่นใจ : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    21 ก.พ. 2558

เราไหว้พระภาวนา เราทำบุญกุศลเสมออย่างนี้
เทวดาชั้นต่ำ พวกภุมเทวดา รุกขเทวดา
ตลอดจนอากาศเทวดาบางพวก
เมื่อเขาได้รับส่วนบุญกุศลที่เราอุทิศให้อยู่เรื่อยๆ
เขาก็เลื่อมใสต่อเรา เขาก็มารักษา

ข้อนี้พระพุทธเจ้าท่านเคยเแสดงเอาไว้จริงๆ
อยู่ในธรรมะและบทสวดมนต์ที่ว่า

"ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา
สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุเต

ด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้านี้
ขอให้เทวดาทั้งหลายจงรักษา"

เรามาไหว้ เรานึกนับถือพระพุทธเจ้า
เราบูชาสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้า
เทวดาก็นิยมนับถือด้วยเพราะเห็นว่าเราเป็นคนดี
นับถือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่ง
สมควรต้องรักษาให้ความปลอดภัยแก่เราอย่างนี้

ในข้อนี้อาตมาเห็นจริงด้วยเลยทีเดียว
เพราะว่า เมื่อไปไหนถ้าภาวนา "พุทโธ"
จะไปในป่าลึก ในเขา ในถ้ำ ที่ไหนก็ตามที่จะมีภัยเกิดขึ้นได้
เราภาวนา "พุทโธ" ไปเรื่อยๆ ก็ไม่มีอะไร ปลอดภัยดีทุกอย่าง

เวลานั่งสมาธิก็ภาวนา "พุทโธ" จนจิตสงบ
ใจเป็นสุขแล้ว ถึงอยู่คนเดียวก็จะรู้สึกอบอุ่น
เหมือนมีคนมากๆ อยู่ด้วย

...

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย   DT017019

จำปาพร

21 ก.พ. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5305 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย