เลือกอารมณ์ที่เป็นกุศล : หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

 จำปาพร    22 เม.ย. 2558คนเรามันต้องมีคุณธรรมอันดีงามเป็นเครื่องอยู่ในใจจึงค่อยเป็นคนดีได้
เพราะว่าในกายในจิตใจคนเรานี่ มันมีทั้ง"ธรรมส่วนดี"มีทั้ง "ธรรมส่วนชั่ว"
ปนเปกันอยู่ในจิต แต่มันเกิดขึ้นคนละคราวกัน

คราวใดมันคิดชั่วขึ้นมา ความดีมันก็หายไป
คราวใดมันคิดดีขึ้นมา ความชั่วมันก็หายไป
บางทีมันก็คิดไม่ดีไม่ชั่ว คิดเรื่อยเปื่อยไปอยู่อย่างนี้

บัดนี้พระพุทธเจ้านะพระองค์ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัทนั้น
เลือก "อารมณ์ที่เป็นกุศล" เป็นเครื่องอยู่
ละอารมณ์ที่เป็นอกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจนั้นออกไป
กามวิตก พยาบาทวิตก วิหิงสาวิตก ความตรึกนึกคิด
ไปในกามทั้งหลาย ท่านก็ว่าเป็นอกุศลเหมือนกัน
พยาบาทวิตก ความคิดจองเวรคนอื่น แก้แค้นคนอื่น
ก็เป็นอกุศลวิตก เรียกว่า ความคิดที่เป็นบาป

...

พระอาจารย์เหรียญ วรลาโภ
วัดอรัญญบรรพต
อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคายDT017019

จำปาพร

22 เม.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5188 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย