จำเป็นยิ่งที่จะต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้า : หลวงพ่อชา สุภัทโท

 จำปาพร    3 ก.ย. 2558

พระอาจารย์ชา สุภัทโท
วัดหนองป่าพง
อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ส่วนหนึ่งจากการแสดงพระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

...

วันนี้เป็นวันที่พิเศษ วันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา
.."เกิด" หรือท่าน "ตรัสรู้ธรรมะ" หรือท่าน "ปรินิพพาน"
ที่เราเลื่อมใสในท่าน ..อย่างมารู้จักบาป บุญ คุณ โทษ
ได้บวชกุลบุตรกุลธิดาทั้งหลาย ได้ประพฤติปฏิบัติมาถึงบัดนี้
ก็เพราะ.."บุญคุณ" ของท่าน ดังนั้นจึงว่าท่านเป็น "บุญคุณอันเลิศประเสริฐที่สุด"

เราจึงไม่ควรละเลิก ควรระลึกถึงในเวลาที่สำคัญ
อันนี้เกิดเป็นเรียกว่า "พุทธานุสติ" คือเรามาระลึกถึง "พระพุทธเจ้า"
ระลึกถึงพระคุณของท่าน ที่ท่านได้อุตส่าห์ ได้พยายาม
เบิกบุกบั่นทำพระศาสนามาถึงบัดนี้ ก็เพราะท่าน
ฉะนั้นพระคุณอันนี้เราจะทิ้งเสียไม่ได้
จำเป็นจะต้องมากราบมาไหว้ มาสร้างคุณงามความดีในวันนี้

ก็พระผู้มีพระภาคของเรานั้นก็เป็น "คนธรรมดา"
เป็น "มนุษย์" ธรรมดา ฯไม่ใช่พรหม ไม่ใช่อินทร์ ..เป็นมนุษย์
แต่เป็น "มนุษย์ที่อัศจรรย์" เป็นมนุษย์ที่แปลก เป็นมนุษย์ที่อัศจรรย์
มนุษย์ผิดปกติ ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาเรา

มนุษย์ถ้าผิดปกติแล้วมี ๒ อย่าง หนึ่งผิดปกติไปในทางสูง
ก็เรียกว่า เป็น "พระอริยเจ้า" เป็น "พระพุทธเจ้า"
เป็น "พระอรหันต์เจ้า" ขึ้นไป นี่เป็นมนุษย์ที่ผิดปกติทั้งนั้นน่ะ
ถ้าผิดไปทางข้างล่าง ..เป็นบ้า เห็นไหม เป็นบ้ากัน
โรคประสาท ผิดปกติเหมือนกัน ผิดปกติมาข้างล่าง ข้างต่ำ
พวกปุถุชนธรรมดา สามัญชนธรรมเป็นมนุษย์ที่อยู่กลางๆ
ยังไม่เสีย ยังไม่เป็นโรคประสาท แต่ว่ายังไม่เป็น "พระอริยเจ้า"
แต่แล้วก็จะเป็นได้ทั้งสองอย่างนะ เป็นได้ทั้งพระอริยเจ้า เป็นได้ทั้งบ้า
ดังนั้นทุกวันนี้ก็กลัวแต่ส่วนมากมันอยากลงไปข้างล่างมาก
   DT017019

จำปาพร

3 ก.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5341 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย