ถ้าใจอยู่กับที่ นิวรณ์ก็เกิดไม่ได้ : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร  

 พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

...

คนที่ใจไม่อยู่กับตัว ใจไม่นิ่งอยู่กับที่ก็เหมือนคนที่ยืนอยู่บนพื้นสนามหญ้า
ยืน ๑๐ แห่งก็มีหญ้าขึ้นทั้ง ๑๐ แห่ง
เพราะยืนตรงนี้แล้วก็ย้ายไปยืนตรงนั้น
แล้วก็เปลี่ยนไปยืนตรงโน้นอีก ยืนอยู่ไม่เป็นที่สักแห่งอย่างนี้ หญ้าก็เกิดขึ้นได้ทุกที่

ถ้าเรายืนอยู่ที่ใดที่หนึ่งให้จริงลงไปเฉพาะแห่งเดียวแล้ว
ที่ตรงนั้นจะมีหญ้างอกขึ้นมาได้อย่างไร
หญ้าจะโผล่ขึ้นมาตรงที่ที่ตรงฝ่าเท้าของเรา
เหยียบทับอยู่ย่อมไม่ได้ มันจะต้องคุดกลับลงไปในดินหมด

ฉันใดก็ดี ถ้าจิตใจของเราตั้งตรงเป็นหลักอยู่กับที่
มีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอแล้ว นิวรณ์และกิเลสทั้งหลายก็ย่อมจะเกิดขึ้นไม่ได้


...

คัดลอกเนื้อหาจาก
หนังสือแนวทางวิปัสสนา-กัมมัฏฐาน, พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร.
โดยชมรมกัลยาณธรรม ปี พ.ศ. ๒๕๕๒. หน้า ๒๕-๒๖ 

5,438จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย