"พุทธศาสนาเกิดที่กายใจ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    31 ธ.ค. 2561

 "พุทธศาสนาเกิดที่กายใจ"

" .. "กายนี้จะพิจารณาให้เป็นฌานก็ได้ ให้เป็นสมาธิก็ได้ ให้เป็นวิปัสสนาก็ได้" สุดแท้แต่ผู้นั้นจะมีอุบายแยบคายเชี่ยวชาญทางไหน "กายนี้ได้ชื่อว่าเป็นก้อนธรรมก้อนหนึ่ง เป็นคัมภีร์ทางธรรม เป็นตู้พระไตรปิฎกเคลื่อนที่ เป็นต้นตอบ่อเกิดของพระพุทธศาสนา"

ถ้าไม่มีกายอันนี้เสียแล้ว พุทธศาสนาจะเกิดได้อย่างไร ศีล สมาธิ ปัญญา จะเอาไปประดิษฐานไว้ที่ไหน "เมื่อมีกายอันนี้แล้วพระพุทธศาสนาจึงได้ประดิษฐานตั้งลงที่กายนี้" ใครต่างคนก็ได้นำเอาไปปฏิบัติตามกำลังแก่ความต้องการของตน ๆ

"พระพุทธศาสนาเป็นของสากล" มนุษย์ชาวโลกนี้มีใจเกิดขึ้นในที่ใดแล้วก็มีกิเลสหุ้มห่อในใจของมนุษย์ในที่นั้น "พระพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นในที่นั้นแล้ว จึงได้บัญญัติพระพุทธศาสนาลงที่กาย วาจา และใจของมนุษย์เหล่านั้น" .. "

"ของดีมีในศาสนาพุทธ"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 DT014902

วิริยะ12

31 ธ.ค. 2561
 เปิดอ่านหน้านี้  5271 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย