ทำเนียบวัดไทย


ชื่อวัด
 วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุราชวรวิหาร
 วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร
 วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร
 วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร
 วัดสุวรรณดาราราม ราชวรวิหาร
 วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร
 วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
 วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร
 วัดพระธาตุพนม วรมหาวิหาร
 วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร
 วัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
 วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร
 วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร
 วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร
 วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร
 วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)
 วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก
 วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร
 วัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร
 วัดบวรนิเวศวิหาร ราชวรวิหาร
 วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
 วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ราชวรวิหาร
 วัดราชโอรสาราม ราชวรวิหาร
 วัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร
 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย