พ่อเกิดแม่เกิด

 yo    

คำถามนี้ก็ยังสงสัยอยู่ว่าอาจเป็นความเชื่อเฉพาะบางที่บางแห่งก็ได้ โดยเฉพาะคนเหนือเชื่อกันว่าหากตายไปแล้วจะไปอยู่กับพ่อเกิดแม่เกิด คำว่า "พ่อเกิดแม่เกิด" นั้นหมายถึงอะไร ขอขอบคุณครับ   
"พ่อเกิดแม่เกิด" ชาวภาคเหนือเชื่อว่า พ่อเกิดแม่เกิดนี้อยู่บนสวรรค์ชั้นฟ้า เป็นผู้ที่ส่งหรืออนุญาตให้วิญญาณแต่ละดวงมาเกิดในโลกมนุษย์ ..

เป็นความเชื่อที่"งมงาย"ขาดเหตุผลที่เป็นจริง เทียบได้กับลัทธิความเชื่อในศาสนาที่มี"พระเจ้า"ผู้สร้างทุกสิ่ง ทุกอย่าง เกิดจากความไม่รู้เพราะขาดปัญญา มีแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นที่ประจักษ์ด้วยพระปัญญาอันไม่มีผู้ใดเทียบได้ว่าทุกสิ่งล้วนเกิดมาด้วยการประชุมกันของเหตุปัจจัยหลายๆอย่าง ไม่มีอะไรเลย เกิดด้วยอำนาจของพระเจ้าบันดาล หรือเกิดเพราะบังเอิญหรือเกิดลอยๆโดยไม่มีเหตุปัจจัยมาก่อน... แม้การที่คุณ yo ได้อ่านคำตอบนี้ ก็มาจากเหตุคือกุศลที่ทำมาในอดีต ไม่ได้"บังเอิญ"แน่นอน...

ความเชื่อเรื่องพ่ิอเกิดแม่เกิด เป็นความเชื่อของผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิ เพราะไม่เคยฟังพระธรรมของพระพุทธเจ้า

ไม่เป็นไปเพื่อความมีปัญญาพ้นทุกข์ และจะพาผู้เชื่อวนอยู่ในสังสารวัฏอีกยาวนานจนหาที่สุดไม่ได้ เขาจะเกิดมาเป็นผู้มีมิจฉาทิฏฐิเสมอ เหมือนนกที่ติดอยู่ในตาข่ายของนายพราน

อันมิจฉาทิฏฐินี้ พึงทราบว่าเป็นอันตรายยิ่งกว่าการทำกรรมหนักชั่ว๕อย่าง(อนันตริยกรรม)เสียอีก จึงควรทำความเห็นให้ตรงด้วยการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า ย่อมชื่อว่า "เป็นมงคล"แก่ตน


ดังนั้นพึงเร่งหาที่พึ่งอันเกษมเสียโดยเร็วคือการถือเอาพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งหรือสรณะ เร่งประพฤติศีล ๕ให้มั่นคง ศึกษาพระธรรมคำสอนเพื่อปัญญาพาตนพ้นทุกข์ได้แท้จริง...

พึงทราบว่าไม่มีใครจะส่งใครไปเกิดที่ไหนๆได้ นอกจากตัวเราเอง ..กรรมที่ทำมาย่อมพาเราไปเกิดตามเจตนาที่เคยประกอบไว้นั่นแล..


• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( มรรค 8 )) # 12

• ตักบาตรวันฉัตรมงคล (๔ พ.ค. ๒๕๖๗)

• คนข้างหน้า

• พุทธธานุภาพ

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย