ถ้านิพพานเป็นอนัตตา (ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ แปรปรวน) เราจะเข้านิพพานไปทำไม?

 godama     

ในอนัตตลักขณะสูตร พระพุทธองค์ตรัสให้นิยามอนัตตาไว้ว่า:


ก็สิ่งใดไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ควรหรือหนอ

ที่จะตามเห็นสิ่งนั้นว่า นั่นของเรา เราเป็นนั่น นั่นตัวตนของเรา ?


 ควรหรือหนอ ที่จะเห็นว่า นั่นเป็นของเรา เราเป็นนั่น นั่นเป็นตัวตนของเรา ?  = อนัตตา

ด้วยเหตุนี้ อนัตตา จึงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ผมขอถามว่า ถ้านิพพานเป็นอนัตตา (ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ แปรปรวน) เราจะเข้านิพพานไปทำไม? เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไม่ดีหรือ?

และก็ขอถามด้วยว่า ในบท สัพเพ ธัมมา อนัตตา แปลว่า ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา ทุกบท ล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ขันธ์ 5 และสังขารทั้งสิ้น ( เช่น สัพเพสังขารา อนิจา สัพเพสังขารา ทุกขา สัพเพธรรมมาอนัตตา) ไฉนคณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติไม่ถึงขั้น นำเอาไปตีความรวมถึง นิพพาน ด้วย

พุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่า นิพพานเป็นอนัตตาเลยแม้แต่ครั้งเดียว
ด้วยเหตุนี้ อนัตตา จึงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ผมขอถามว่า ถ้านิพพานเป็นอนัตตา (ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ แปรปรวน) เราจะเข้านิพพานไปทำไม? เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไม่ดีหรือ?

และก็ขอถามด้วยว่า ในบท สัพเพ ธัมมา อนัตตา แปลว่า ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา ทุกบท ล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ขันธ์ 5 และสังขารทั้งสิ้น ( เช่น สัพเพสังขารา อนิจา สัพเพสังขารา ทุกขา สัพเพธรรมมาอนัตตา) ไฉนคณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติไม่ถึงขั้น นำเอาไปตีความรวมถึง นิพพาน ด้วย

พุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่า นิพพานเป็นอนัตตาเลยแม้แต่ครั้งเดียวโดย : godama [DT09511] 18 ก.ค. 2552 23:52 น.

เพราะมีอุปาทานขันธ์ 5 จึงมีทุกร่ำไป
นิพพานเป็นอนัตตา สิ่งนั้นมีอยู่
อนัตตาไม่ได้หมายความไม่มีความสุขหรือมีความสุขไม่ได้นี่เจ้าค่ะ
ความสุขเป็นอนัตตาด้วยเจ้าค่ะ การมีความสุขไม่จำเป็นต้องสุขด้วยขันธ์ 5 นี่เจ้าค่ะ
การดับขันธ์ปรินิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเจ้าค่ะ


อ่านดี ๆ เจ้าค่ะ ทำความเข้าใจให้ดีให้ละเอียด
อยู่ในวัฏฏะก็เป็นอนัตตาเจ้าค่ะ ดับขันธ์ปรินิพพานก็เป็นอนัตตาเจ้าค่ะ

แต่อยู่ในวัฏฏะเพราะท่านอุปาทานในขันธ์ 5 ท่านทุกข์เพราะท่านอุปาทานในขันธ์ 5 จึงเรียกว่าท่านมี อัตตา เจ้าค่ะ


ปัญหาของท่านในตอนนี้คือท่านไม่เข้าใจคำว่า อัตตา กับอนัตตาเจ้าค่ะ
สิ่งที่ท่านควรทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งคือ คำว่า นิพพานเป็นอนัตตาด้วย


คำว่านิพพานเป็นอนัตตา ไม่ได้หมายถึงนิพพานเป็นตัวอนัตตาเจ้าค่ะ
แต่วลีนี้หมายความเต็ม ๆ ว่านิพพานมีลักษณะเป็น อนัตตา เจ้าค่ะ
จึงขอบอกให้แก้ไขเพื่อความเข้าใจที่กระจ่างเจ้าค่ะ

ดังนั้นถ้าท่านหรือ ธัมมชโย กล่าวว่า นิพพานเป็นอัตตา แสดงว่าท่านกล่าวกันว่า นิพพานมีลักษณะเป็นความยึดมั่นถือมั่นนะสิเจ้าค่ะ ?

อัตตา มีแล้วยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตน ว่าเราว่าของเราด้วยตัณหาอุปาทานเจ้าค่ะ
อนัตตา มีแล้วยึดมั่นถือมั่นก็ได้หรือไม่ยึดมั่นถือมั่นก็ได้ มันก็มีลักษณะเป็น อนัตตา อยู่นั่นเองเจ้าค่ะ

พูดง่าย ๆ เข้าใจให้ง่าย ๆ คำว่า นิพพาน เป็นคำนามเจ้าค่ะ
สภาวะธรรมที่แท้จริงของนิพพาน คือความสิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะเจ้าค่ะ
ซึ่งความสิ้นราคะ สิ้นโทสะ สิ้นโมหะ นี้นี่แหละมีลักษณะเป็นอนัตตาเจ้าค่ะส่วนคำว่าอัตตา และอนัตตา เป็นตัวบ่งชี้ลักษณะของนามนั้นว่าเป็นอย่างไรเจ้าค่ะ

เช่นเรากล่าวว่า น้ำเย็น หรือ น้ำร้อน น้ำนั้นไม่ได้เป็นตัวเย็นหรือตัวร้อน แต่น้ำมีลักษณะเย็น หรือน้ำมีลักษณะร้อนเจ้าค่ะ
หวังว่าท่านคงพอจะมีปัญญาแยกแยะทำความเข้าใจได้บ้างนะเจ้าคะ ?นิพพานเป็น ธรรม ไหมละ ?

แล้วสัพเพธัมมา อนัตตา พระพุทธเจ้าตรัสไหมละ?


เจริญในธรรมเจ้าค่ะสาธุ สาธุ สาธุ

มิใช่

ซ่าทุ ซ่าทุ ซ่าทุ


ทดสอบ ความคิดเห็น


นิพพานเป็นอัตตา แต่เป็นอนัตตา


ธรรม คืออะไร ละเจ้าครับ คุณน้ำเค็ม
บ่งชี้สภาวะเหนือโลกได้นี้ เป็นพระอริยะแล้วหรือเจ้าครับ ?
เหมือนคุณน้ำเค็ม เจริญ ไตรสิกขา จนปัญญาแจ้งในพระนิพพานเลยนะครับ หุหุหุ
หรือว่าเราจงมา เป้นอนัตตานิยมตกขอบกันเถิด อัตตาเป็นของเลว อย่าไปพึ่งอัตตา(ตนเอง)แบบนั้นหรือครับ หุหุหุ

สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา สิ่งใดเป็นสุขสิ่งนั้นเป็นอะไรครับ ???


นิพพานเป็นอนัตตา แปลว่านิพพานเป็นทุกข์??? งง อ่า เจ้าครับ หุหุหุสัพเพธัมมา อนัตตา
แปลว่า อะไร อ่า เจ้าครับ ??? คุณน้ำเค็ม


ความสุขเป็นอนัตตาด้วยเจ้าค่ะ การมีความสุขไม่จำเป็นต้องสุขด้วยขันธ์ 5 นี่เจ้าค่ะ
การดับขันธ์ปรินิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเจ้าค่ะ
(น้ำเค็มเขียน)

ค้านพุทธพจน์ไหมเจ้าครับ คุณน้ำเค็ม ?
สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา


ธรรมชาติใน 3 ภพ ย่อมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และก็ต้องดับไป = สังขตธาตุ

นิพพานเป็นสภาวะที่เที่ยง ไม่อยู่ภายใต้กฎอนิจจัง และไม่อยู่ใต้กฎแห่งไตรลักษณ์ = อสังขตธาตุ

กฎแห่งไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) ใช้ได้กับ 3 ภพ เท่านั้น เพราะสิ่งเหล่านั้นใน 3 ภพ ย่อม เกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่ใช้ไม่ได้กับพระนิพพาน เพราะนิพพานมีคุณสมบัติที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับไตรลักษณ์ คือ....

พระนิพพาน เป็นสิ่งที่เที่ยง ไม่ทุกข์ ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา = ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย

บท สัพเพ ธัมมา อนัตตา แปลว่า ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา ทุกบท ล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ขันธ์ 5 และสังขารทั้งสิ้น ( เช่น สัพเพสังขารา อนิจา สัพเพสังขารา ทุกขา สัพเพธรรมมาอนัตตา)

ผมจึงเห็นว่า บทนี้เป็นบทที่หมายถึงขันธ์และสังขารอย่างเดียว สัพเพ = all ผู้พูดกำลังพูดถึง สรรพสิ่งในเมืองอยู่ all ก็คือทุกสิ่งในเมือง แต่สิ่งที่อยู่นอกเมือง หรืออยู่นอกโลก ย่อมไม่ใช่ฉันใด พระพุทธองค์กำลังพูดถึงเรื่องขันธ์และสังขารอยู่ สัพเพ =all ก็หมายถึงเฉพาะขันธ์และสังขารเท่านั้น


งง

ขอพระเจ้าทรงคุ้มครอง

(ขนาดคนพุทธยังไม่เข้าใจ คนคริสต์อย่างเรามีหวังงงไปใหญ่)


ด้วยเหตุนี้ อนัตตา จึงเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา ผมขอถามว่า ถ้านิพพานเป็นอนัตตา (ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ แปรปรวน) เราจะเข้านิพพานไปทำไม? เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้ไม่ดีหรือ?

และก็ขอถามด้วยว่า ในบท สัพเพ ธัมมา อนัตตา แปลว่า ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา ทุกบท ล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ขันธ์ 5 และสังขารทั้งสิ้น ( เช่น สัพเพสังขารา อนิจา สัพเพสังขารา ทุกขา สัพเพธรรมมาอนัตตา) ไฉนคณะสงฆ์ผู้ปฏิบัติไม่ถึงขั้น นำเอาไปตีความรวมถึง นิพพาน ด้วย

พุทธเจ้าไม่เคยตรัสว่า นิพพานเป็นอนัตตาเลยแม้แต่ครั้งเดียว

คุณ godama ครับ คุณหลงผิดไปมากแล้ว ตีความพระธรรมผิดไปมากแล้วด้วย
เรียกสติ สัมปชัญญะกลับคืนมาเถิด

สัพเพธัมมา อนัตตา ธรรมทั้งหมดทั้งปวง เป็นอนัตตา คือบังคับบัญชาไม่ได้ ไร้แก่นสารสาระ เป็นสัจจะ เป็นธรรม เป็นปรมัตถ์ เป็นความจริง เป็นอมตะ ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ไม่เป็นอัตตาตัวตน

ที่สภาวะอนัตตานั้น ไม่มีอนิจจังและทุกขังครับ เป็นสุญญะ หรือสุญญตา ไม่มีตัวผู้ที่จะไปกำหนดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ เหนือสมมุติบัญญัติทั้งปวง เขาหากเป็นเองตามธรรม มันเป็นเช่นนั้นเอง ตถตา


เห็นด้วย กับท่านที่กล่าวว่า

ธรรมชาติใน 3 ภพ ย่อมเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และก็ต้องดับไป = สังขตธาตุ

นิพพานเป็นสภาวะที่เที่ยง ไม่อยู่ภายใต้กฎอนิจจัง และไม่อยู่ใต้กฎแห่งไตรลักษณ์ = อสังขตธาตุ

กฎแห่งไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) ใช้ได้กับ 3 ภพ เท่านั้น เพราะสิ่งเหล่านั้นใน 3 ภพ ย่อม เกิด แก่ เจ็บ ตาย แต่ใช้ไม่ได้กับพระนิพพาน เพราะนิพพานมีคุณสมบัติที่ตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิงกับไตรลักษณ์ คือ....

พระนิพพาน เป็นสิ่งที่เที่ยง ไม่ทุกข์ ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา = ไม่เกิด ไม่แก่ ไม่เจ็บ ไม่ตาย

บท สัพเพ ธัมมา อนัตตา แปลว่า ธรรมทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตา ทุกบท ล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ ขันธ์ 5 และสังขารทั้งสิ้น ( เช่น สัพเพสังขารา อนิจา สัพเพสังขารา ทุกขา สัพเพธรรมมาอนัตตา)

ผมจึงเห็นว่า บทนี้เป็นบทที่หมายถึงขันธ์และสังขารอย่างเดียว สัพเพ = all ผู้พูดกำลังพูดถึง สรรพสิ่งในเมืองอยู่ all ก็คือทุกสิ่งในเมือง แต่สิ่งที่อยู่นอกเมือง หรืออยู่นอกโลก ย่อมไม่ใช่ฉันใด พระพุทธองค์กำลังพูดถึงเรื่องขันธ์และสังขารอยู่ สัพเพ =all ก็หมายถึงเฉพาะขันธ์และสังขารเท่านั้น


ไม่มีอะไรเป็นอะไรครับ
บัญญัติ ทั้งหลาย
เป็นเพียงกุญแจ ให้ใครก็ได้ที่ต้องการพ้นทุกข์
ทุกข์เรื่องอะไร ก็หาเหตุของมันก่อนครับ แล้วก็หาวิธีดับเหตุนั้นด้วยตัวเองครับ


 3,882 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย