ทำบุญปีใหม่ ทำบุญอะไร ได้ผลบุญเท่าไหร่??

 สุมล    31 ธ.ค. 2553

 
ผลบุญจากการทำบุญแต่ละอย่างให้ผลอย่างไร??

เคยสงสัยกันไหมว่า ทำบุญอะไรได้ผลบุญเท่าไหร่ ลองเปรียบเทียบผลบุญดังนี้ครับ
สมมุติว่าเรามีเงินซื้ออาหารคือข้าว กับข้าว ขนม และผลไม้ใส่ปิ่นโต 4 เถาหรือ 4 ชั้น
ถ้าให้ทานนี้แก่สัตว์เดรัจฉาน หวังผลได้ 100 เท่า
ถ้าให้ทานนี้แก่โจรหรือขอทาน หวังผลได้ 1,000 เท่า
ถ้าให้ทานนี้แก่คนธรรมดาผู้มีศีล หวังผลได้ 100,000 เท่า
ถ้าให้ทานนี้แก่ผู้มีจิตสงัดจากกามนอกพระพุทธศาสนา หวังผลได้ 1 ล้านล้าน เท่า
ถ้าให้ทานนี้แก่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพระโสดาบันและผู้บรรลุฌานสมาบัติ 1-8 ในพระพุทธศาสนาหวังผลได้ นับไม่ได้
ถวายแก่พระโสดาบัน 100 องค์ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายแก่พระสกทาคามี 1 องค์
ถวายแก่พระสกทาคามี 100 องค์ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายแก่พระอนาคามี 1 องค์
ถวายแก่พระอนาคามี 100 องค์ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายแก่พระอรหันต์ 1 องค์
ถวายแก่พระอรหันต์ 100 องค์ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า 1 องค์
ถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า 100 องค์ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 1 องค์
ถวายแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าถวายเป็นสังฆทานแก่สงฆ์ ที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธาน
ถวายเป็นสังฆทาน ยังมีอานิสงส์ไม่เท่า ถวายทรัพย์นั้นสร้างวิหารทาน
สังฆทานและวิหารทานเป็นยอดของทานหรือบุญที่ทำด้วยอามิสคือทรัพย์

สังฆทานและวิหารทาน ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการถึงไตรสรณะคมณ์
การถึงไตรสรณะคมณ์ ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการถึงไตรสรณะคมณ์ด้วยและสมาทานศีล 5 ด้วย
การถึงไตรสรณะคมณ์ด้วยและสมาทานศีล 5 ด้วย ยังมีอานิสงส์ไม่เท่า การเจริญเมตตาจิตชั่วหายใจระสูดดมของหอมเข้า
การเจริญเมตตาจิตชั่วหายใจระสูดดมของหอมเข้า ยังมีอานิสงส์ไม่เท่า การเจริญอนิจจสัญญาชั่วการกระดิกนิ้ว
การเจริญอนิจจสัญญาชั่วการกระดิกนิ้ว ยังมีอานิสงส์ไม่เท่า การบรรลุปฐมฌาน
ปฐมฌานมีอานิสงส์ 1 กัปล์
ทุติยฌานมีอานิสงส์ 8 กัปล์
ตติยฌานมีอานิสงส์ 64 กัปล์
จตุตถฌานมีอานิสงส์ 500 กัปล์
อากาสานัญจายตนฌานมีอานิสงส์ 20,000 กัปล์
วิญญานัญจายตนฌานมีอานิสงส์ 40,000 กัปล์
อากิญจิญญายตนฌานมีอานิสงส์ 60,000 กัปล์
เนวสัญญานาสัญญายตนฌานมีอานิสงส์ 84,000 กัปล์

แต่ยังมีอานิสงส์ไม่เท่าการบรรลุพระโสดาบัน
พระโสดาบันเวียนตายเวียนเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาอีกไม่เกิน 7 ชาติ
พระสกทาคามีเวียนตายเวียนเกิดเป็นมนุษย์อีกเพียง 1 ชาติ
พระอานาคามีไม่เวียนตายเวียนเกิดมาเป็นมนุษย์และเทวดาอีก ตายแล้วไปเกิดในพรหมโลกชั้นสุทธาวาส และบรรลุพระอรหันต์ดับขันธ์ปรินิพพานในพรหมสุทธาวาสนั้น
เป็นพระอรหันต์บุญมากที่สุด เพราะได้เสวยวิมุติสุข และดับขันธ์ปรินิพพานกันในชาตินี้ไม่เกิดกันอีก


ปีใหม่นี้ใครต้องการบุญมากน้อยแค่ไหนก็ลองพิจารณาเลือกทำกันตามกำลังของแต่ละคนนะครับ
มีทั้งใช้ทรัพย์มากให้ผลบุญน้อย
และใช้ทรัพย์น้อยหรือไม่ใช้เลยแต่ให้ผลบุญมากที่สุด


ขออนุโมทนาบุญกับทุก ๆ ท่านครับ สาธุ สาธุ สาธุ.    
ขออนุโมทนาครับ
จะขอปริ้นท์ไว้แจกครับ


• ปาปํ ปาเปน สุกรํ คนชั่วทำบาปได้ง่ายดาย

• ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ สารัช

• "เจตนางดเว้น คือศีล" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• คนอกตัญญู (สัจจังกิรชาดก)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• ใครได้ - ใครเสีย ? ( ๑ )

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย