เที่ยวชม ถ้ำมรดกโลกถ้ำอชันตา-ถ้ำเอลโลร่า ชมงานแกะสลักอายุกว่า 2,000 ปี และชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่

 Doreen     12 เม.ย. 2557

เที่ยวชม ถ้ำมรดกโลกถ้ำอชันตา-เอลโลร่า ชมงานแกะสลักอายุกว่า 2,000 ปี และ
ชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่
กำหนดการเดินทาง 22 -26 ต.ค. 2557
ราคาค่าเดินทางท่านละ 34,900บาท

โปรแกรมย่อ
วันที่หนึ่ง
22.00 น. (คืนวันที่ 21 ตุลาคม 2557) คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
05.40น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองเดลลี
08.40 น. คณะออกเดินทางสู่เมืองปูเน่ โดยสายการบิน SPICE JET
10.45 น. คณะเดินทางถึงเมืองปูเน่
17.00 น. เดินทางถึง เมืองออรังกาบัด นำคณะเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม

วันที่สอง
07.00 น. นำคณะออกเดินทางสู่ ถ้ำเอลโลร่า
11.00น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระคุณเจ้า คณะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
14.00น. นำคณะเดินทางไปป้อมคาลาตาบัด
17.00 น.นำคณะเดินทางกลับสู่ที่พัก

วันที่สาม
07.00 น.นำคณะเดินทางสู่ถ้ำอชันต้า ถ้ำมรดกโลก
11.00 น. คณะเดินทางถึง ถ้ำอชันต้า ถ้ำมรดกโลก
17.00 น.นำคณะเดินทางไป สถานีรถไฟ เพื่อเดินทางไปยัง เมืองอัคร โดยรถไฟชั้นตู้นอน เตียง 2 ชั้น
ปรับอากาศ

วันที่สี่
คณะเดินทางถึงเมืองอัคระ หลังจากนั้นนำคณะเดินทางสู่โรงแรมที่พักหลังจากนั้นนำท่านชมทัชมาฮาล อนุสรณ์สถานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของมหาราชาซาจาร์ฮาลที่มีต่อนางอันเป็นที่รักยิ่งมหารานีมุมตัส มาฮาล ชมอัคราฟอร์ท ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองขึ้นชื่อ อาทิ เช่น งานหินฝังมุกงานแกะสลักหินอ่อนรองเท้า ตุ๊กตาพื้นเมือง ผ้าอินเดียฯลฯ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมที่พัก

วันที่ห้า
06.00 น.คณะร่วมรับประทานอาหารเช้าหลังจากนั้นออกเดินทางสู่กรุงเดลลี
11.00 น. เดินทางถึงสนามบินเดลลี จากนั้นรับประทานอาหารกลางวันที่ ร้านอาหารที่เมืองเดลี หลังจากนั้นนำคณะเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบเมืองเดลี
15.00 น. นำคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติ อินทิราคานที
06.25 น.คณะออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน INDIGO AIR
12.10 น. (เที่ยงคืน) คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ

ขอรับโปรแกรมทัวร์ได้ที่ phrasuchat@hotmail.com
หรือติดต่อได้ที่พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ ป.ธ.๙ เบอร์ 086 100 2195
เจ้าอาวาสวัดหนองกลับ (หนองบัว) อ. หนองบัว จ. นครสวรรค์ 4,062 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย