อาสาฬหบูชา 17 กรกฎาคม 2551

 น้ำเค็ม    


 
[๑๕] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
..........ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า นี้ทุกขอริยสัจ .

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
..........ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า ทุกขอริยสัจนี้นั้นแล ควรกำหนดรู้.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
..........ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า ทุกขอริยสัจนี้นั้นแล เราก็ได้กำหนดรู้แล้ว .


ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
..........ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า นี้ทุกขสมุทัยอริยสัจ .

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
..........ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้นแล ควรละเสีย

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
..........ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า ทุกขสมุทัยอริยสัจนี้นั้นแล เราได้ละแล้ว .


ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
..........ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า นี้ ทุกขนิโรธอริยสัจ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
..........ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า ทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้นแล ควรทำให้แจ้ง .

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
..........นธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า ทุกขนิโรธอริยสัจนี้นั้นแล เราทำให้แจ้งแล้ว .


ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
..........ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า นี้ ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ.

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
..........ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแลควรให้เจริญ

ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
...........ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้นั้นแล เราให้เจริญแล้ว.


เจริญในธรรมเจ้าค่ะ 
ดวงตะวันลับไป

ดวงฤทัยให้หวน

ยามสายัญรัญจวน

ปั่นป่วนอุรา

แฮ่... แฮะๆๆๆๆ

...................................

อยู่ไหน...อยู่ไหน...อยู่ไหนขวัญใจไม่มา


ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
..........ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า นี้ทุกขอริยสัจ .


ขอความรู้จากน้อง น้ำเค็ม หน่อยน่ะจ๊ะ

ดวงตา อันเห็นทุกขอริยสัจ เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ?

ญาณ เมื่อเห็นทุกขอริยสัจ เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ?

ปัญญา เมื่อเห็นทุกขอริยสัจ เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ?

วิทยา เมื่อเห็นทุกขอริยสัจ เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ?

แสงสว่าง เมื่อเห็นทุกขอริยสัจ เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ?

"ดูกรภิกษุทั้งหลาย ดวงตา ญาณ ปัญญา วิทยา แสงสว่าง ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรา
..........ในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยฟังมาก่อนว่า นี้ทุกขอริยสัจ ."     กราบสาธุ ท่านน้ำเค็ม นำธรรมเลิศ
สุดประเสริฐ อริยสัจ ขจัดเขลา
ชนชาวพุทธ ควรน้อมนำ ธัมมาเนา
น้อมจิตเคา- รพธรรม ค้ำหทัย

     การนำธรรม ที่ถูก มาผูกกล่าว
ใช่ตบแต่ง เรื่องราว พราวสดใส
นำปัญญา ปุถุชน คนทั่วไป
มากล่าวนัย ธรรมะ พระพุทธองค์

     ให้ความเคารพ นพรัตนตรัย ไว้ในจิต
น้อมบูชิต พุทธ ธรรม อีกพระสงฆ์
รัตนตรัย เป็นสรณะ ละอกุศลลง
เพื่อให้คง พุทธวัจน์ ขจัดมาร


เจริญในธรรมเจ้าค่ะ สาธุ

     เนื้อๆเลยน่ะแม่หนูน้ำเค็ม
แม่จำเนียรยกมือสาธุ


 4,067 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย