ขอเรียนเชิญชมฟรีคอนเสิร์ตการกุศล“พลานุภาพแห่งความรักของพระเจ้าแผ่นดินไทย A Bomb of LOVE” ในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 yajai    23 มี.ค. 2560

กลุ่มศิลปะเปิดจิต ร่วมกับ มูลนิธิธรรมดี ขอเชิญชม การแสดงดนตรี

Free คอนเสิร์ตการกุศล

“พลานุภาพแห่งความรักของพระเจ้าแผ่นดินไทย A Bomb of LOVE”

ความรักบริสุทธิ์อันยิ่งใหญ่ของพ่อ “ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร” โดย จีวันแบนด์ ศิลปินเพลงวงธรรมะ และ วงมาแตร์เดอีออร์เครสตร้า โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัย ร่วมกับ ศิลปินรับเชิญพิเศษ: อ. จรัญ ภักดีธนากุล อ. ธีรยุทธ เวชเจริญยิ่ง อ. ก้องกียรติ กองจันดี (เขียนทราย) อ. วีระพงษ์ ทวีศักดิ์ (พิณแก้ว) และมีสุข แจ้งมีสุข ในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 15.00-18.00 น.

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จสวรรคต นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทย ทุกหน่วยงาน องค์กร และ ประชาชนทุกคนต่างโศกเศร้าในความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้ ด้วยตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณ ซึ่งมีอย่างล้นพ้นเหนือเศียรเกล้าของชาวไทย โดยเห็นได้จากการแสดงออกถึงความจงรักภักดีทั่วทั้งประเทศและทั่วโลก

ด้านกลุ่มศิลปะเปิดจิต / จีวันแบนด์ ที่ทำงานเผยแผ่ธรรมะด้วยบทเพลงตลอดมา ได้เล็งเห็นสิ่งที่สำคัญที่สุด อย่างหนึ่ง ก็คือ พระปฐมพระบรมราชโองการที่ว่า “ เราจะครองแผ่นดินโดย ธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จขึ้นครองราชย์ ในปีพุทธศักราช 2489 ได้ตรัสไว้ และจากวันนั้นถึงวันนี้พระองค์ยังทรงตั้งมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม อย่างมิเสื่อมคลาย ดังนั้นกลุ่มศิลปะเปิดจิต / จีวันแบนด์ และ มูลนิธิธรรมดี จึงได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี เพื่อสืบธรรมะที่พระองค์ท่านได้ทรงมอบไว้โดยจัดให้มี การแสดงดนตรี คอนเสิร์ตการกุศล “A Bomb of Love พลานุภาพแห่งความรักของพระเจ้าแผ่นดินไทย” การประกาศการถ่ายทอดความรัก ความเมตตา ที่เป็นความดี ความงาม ความจริง ผ่านคีตธรรมะ แบบอย่างแห่งการเป็นกษัตริย์ที่ใช้ “ธรรมะ” ที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่โลกเคยมีกษัตริย์มา พลังความรักของพ่อที่มีต่อพสกนิกรไทยทุกคน พลังที่มีอานุภาพมหาศาล ซึ่งจวบจนทุกวันนี้วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการ เป็นพลังที่ควบคุมพลังอื่นๆทั้งปวงไว้ พลังจักรวาลนี้คือ ความรัก

ความรักคือ แสง ซึ่งให้ความสว่างแก่ผู้ให้และรับ ที่ปรากฏชัดแล้วว่า พ่อหลวงได้ให้กับพสกนิกรชาวไทยทุกคน

ความรักคือ แรงโน้มถ่วง เพราะมันดึงดูดบางคนไปหาคนอื่น ดังเช่นความรักของพ่อหลวง ที่ส่งผลให้ คนไทยทุกคน เกิดความรัก ที่จะกระทำความดี เป็นคนดี ทำสิ่งดีๆ อย่างเป็นปรากฏการณ์อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ดังเห็นเป็นรูปธรรม เช่นที่ท้องสนามหลวง และ การดำเนินรอยตามแบบแผนชีวิต และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ

ความรักคือ อำนาจ เพราะมันทวีคูณสิ่งที่ดีที่สุดที่เรามี และช่วยให้มนุษยชาติไม่ดับสูญไปในความเห็นแก่ตัวอย่างมืดบอดของตนเอง ความรักคลี่คลายเผยตัว เรามีชีวิตอยู่และตายเพื่อความรัก ความรักคือสิ่งที่พ่อหลวงมอบให้เราทุกคน และ เราทุกคนคือผู้แผ่กระจายความรักไปยังสังคมและคนร่วมโลก หากเราต้องการให้ เผ่าพันธุ์มนุษย์อยู่รอด หากเราต้องการค้นหาความหมายของชีวิต หากเราต้องการช่วยโลกและสิ่งที่มีชีวิตที่มีความรู้สึกรับรู้ ที่อาศัยอยู่ในโลกแล้วละก็ ความรัก คือคำตอบเดียวที่มี

ความหมายของ พลานุภาพ (ยกกำลัง 2) แห่งความรัก ของพระเจ้าแผ่นดินไทย A Bomb of LOVE หมายถึง ความรักมิติสูงสุด ยกกำลังสอง คือ ที่มีพละกำลังอย่างสูงสุด ไม่อาจคะเนได้ กำลังที่พ่อมอบให้กับชาวไทยทุกคน และที่ชาวไทยทุกคนมอบแด่พระองค์ ความรักของประชาชนที่เกิดจาก จิตใจบูชา และเคารพนับถือ ความยิ่งใหญ่ที่เป็นสัจจะธรรม อันลึกซึ้งตามศาสนาพุทธ เราทุกคนควรพร้อมที่จะผลิต ระเบิดแห่งความรัก ที่ประกอบด้วยธรรม คือ เปี่ยมด้วยเมตตา ความบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่มีแสนยานุภาพพอที่จะทำลาย ความเกลียดชัง ความเห็นแก่ตัว และความโลภ ซึ่งย่ำยีสังคมและโลกอย่างราบคาบ และทุกคนมีเครื่องกำเนิดความรักเล็กๆ อันทรงพลังอยู่ในตัว ซึ่งรอคอยการปลดปล่อยพลังงานนี้ออกมา*

ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมรับฟัง บทเพลงจากโพธิสัตว์แห่งเสียงเพลง จีวันแบนด์ ผู้รังสรรค์บทเพลงธรรมของพระราชา ร่วมกับวงดนตรีมาแตร์เดอีออร์เครสตร้าและศิลปินรับเชิญพิเศษมากมาย

มาร่วมกัน ระเบิดแห่งความรักของพระราชา ใน ฟรีคอนเสิร์ต พลานุภาพแห่งความรัก ของพระเจ้าแผ่นไทย A Bomb of LOVE ที่กระตุ้นให้ทุกท่านได้สรรสร้าง ระเบิดแห่งความดีงาม ให้เกิดขึ้น ในหัวใจ มาเป็นโพธิสัตว์ ที่จะเกิดขึ้นในหัวใจของทุกท่าน โพธิสัตว์ คือผู้ให้ อย่างสูงสุด อย่างที่มีความรัก และเมตตาต่อกัน และที่พิเศษสุด ทุกท่านจะได้ ชมภาพเขียนจาก ดินป่า จีวัน ที่จัดแสดงหน้างาน กว่า 10 ชิ้น ในชุด “จีวันรักในหลวง”

ในวันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน 2560 ณ หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เวลา 15.00-18.00 น.

ไม่เสียค่าใช้จ่าย / รับบัตรชมฟรีหน้างานเวลา 11.30 น. ไม่รับจองบัตรล่วงหน้า

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณติ่ง 087-595-5619 / 094-996-6255 / คุณแก้ว 083-694-6556 /

คุณก้อย 095-845-5333 อีเมล์ tortow2005@yahoo.com

ที่มา : Facebook Theerayuth Vecharoenying


 4,102 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย