ขอความช่วยเหลือเรื่องวิชาพระพุทธศาสนาฮะ

     

พอดีต้องเขียนรายงานวิชาพระพุทธศาสนา กําหนดหัวข้อดังต่อไำปนี้

1. การเข้าค่ายธรรมะ
2. การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
3. การเเสดงตนเป็นพุทธมามกะ
4. การบําเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติเเละโลก
5. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ ทางกาย วาจา เเละใจ

อยากได้ข้อมูลเยอะๆหน่อยน่ะครับ ใครมีลิ้งค์ดีๆก็ช่วยกันหน่อยนะครับ
เพราะผมต้องเขียนรายงานเป็นจํานวน 30 หน้า
เนื้อหาที่ผมมีมันไม่มากพอ ดูๆเเล้ว จากห้าเรื่อง เขียนครบทั้งหมดก็ยังไม่ถึง 20 หน้า

ขอบคุณครับ
1. การเข้าค่ายธรรมะคืออะไร มีประโยชน์อะไรบ้าง และช่วยอะไร ไปปฏิบัติได้ที่ไหน และต้องเตรียมอะไรไปบ้าง

2.การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา คืออะร มีอะไรบ้าง ช่วยอะไร ควรทำหรือไม่ เพราะอะไร มีความเชื่อกันว่าอย่างไร

3.การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ คืออะไร ทำอะไรบ้าง ให้ประโยชน์อะไร

4 5 ก็ แนวทางหาข้อมูลเดียวกันค่ะ

ถ้าอย่างไรก็หาข้อมูลตามคำถามนี้นะคคคคคะจะได้คำตอบมากค่ะ

คุณเบบี้ดอลล์
- ไม่แน่ใจว่า น้องเรียนช่วงชั้นไหน(ม.ต้นม.ปลาย)
- แต่คิดว่า น่าจะผ่านกิจกรรมเข้าค่ายมาบ้าง จึงควรศึกษาเพิ่มเติมว่า ค่ายธรรมะเขาให้ไปทำอะไร ที่ไหน อย่างไร ทำไม และผลเกิดอะไรขึ้นบ้าง ศึกษาจาก Tamdee.net นะ
- การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา หรือศาสนพิธี ก็ต้องดูว่า
เป็นกุศลพิธี -บุญพิธี -ทานพิธี หรือปกิณณกะพิธี
- ข้อนี้เกียวเนื่องกับกุศลพิธี
มี ๓ เรื่อง
-พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ
-พิธีรักษาอุโบสถศีล
-พิธีเวียนเทียน
(เป็นหลักสูตรธศ.ตรี) ดูได้ใน คู่มือศาสนพิธีเล่ม ๑ ของโรงพิมพ์เลี่ยงเซียง
ถ้าสอบถามจากพระที่เรียนนักธรรมตรี ก็มีอยู่ในวิชาพุทธประวัติฯ
- การบำเพ็ญประโยชน์
โดยหลักการ
-ประโยชน์ตน
-ประโยชน์ท่าน
ยกขึ้นมาสักเรื่อง
เช่น เรียนหนังสือ คือประโยชน์ของใคร
ครอบครัว -สังคมชุมชน -ประเทศชาติ ได้อะไรจากการที่เราทำหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน
ดังนั้น ไม่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ยิ่งใหญ่ เพียงทำหน้าที่ของตนให้ดีเท่านั้น
บ้าน(พ่อแม่) -ชุมชน(เพ่อนๆ และรร.) -บ้านเมือง(ของเรา) ไม่ใช่ของใครที่มีอำนาจ
เท่านี้คงพอมองเห็นความสำคัญ ในการสร้างสรรค์ประโยชน์ เพ่อตนเอง (ตัวเองเพ่อตนเอง) เพื่อสังคมทุกกลุ่มชน ที่เห็นๆ คือให้คำนึงว่า อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์
เป็นสิ่งที่จะช่วยจรรโลงคุณความดีทั้งหลายทั้งมวลเอาไว้ได้
- สุดท้ายศึกษาถึงพุทธบริษัท 4
ภิกษุบริษัท๑, นอกนั้นภิกษุณี -อุบาสก -อุบาสิกา
การประพฤติปฏิบัติต่อพระสงฆ์(คือพระภิกษุ) นั้น
กล่าวว่า พึงเข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตา
วจีกรรม ที่เปี่ยมด้วยเมตตา
มโนกรรม ที่มากด้วยเมตตาฯ (ความนี้ มีอยู่ในเรื่อง ทิศเบื้องบน ในทิศ ๖)
หนังสือ นวโกวาท ฉ.มหามกุฎฯ หรือธรรมะในเว็บต่างๆ เช่น พระไตรปิฎกฉบับประชาชน
เสริชจาก พระไตรปิฎก คลิก พระไตรปิฎก ฉ.ประชาชน ปกพื้นแดง ตัวพิมพ์สีทอง
ดูที่ สิงคาลสูตร /ชาดก
ขอ ให้ สมปรารถนา พ.KasP
คุณเบบี้ดอลล์
- ค้นเพิ่มเติม
ดูจากด้านล่างนี้
พจนานุกรมพุทธศาสน์
เลือก ฉ.ประมวลธรรม
คลิก ฉักกะหมวด๖
ดู ข้อ ๒๕๓ ทิศ
ดู ทิศที่ ๖ เป็นสมณพราหมณ์ (รวมทั้งพระสงฆ์)
คง พอ เป็น แนวทาง ได้
จง สม ปรารถนา พkaspขอบคุณมากขอรับ


 3,849 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย