บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง

 ooh3939    9 มี.ค. 2555

บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕
วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

๑.โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒.การหลักการและเหตุผล
เยาวชนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติในอนาคตเยาวชนที่มีคุณภาพนอกจากจะต้องเป็นผู้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสติปัญญาดี แล้วยังต้องมีคุณธรรมจริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยเยาวชนไทยทุกคนควรได้รับการปลูกฝังนิสัยตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิต และการทำงานในหน้าที่เพื่อตนเอง และครอบครัวสังคมโดยรวมได้อย่างกลมกลืนภายใต้สภาพแวดล้อมในสังคมและวัฒนธรรมแบบพุทธเป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานในสังคมต้องร่วมมือกัน ในการอบรมสั่งสอนเด็กและเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อมให้มีความรู้และความเชื่อที่ถูกต้อง มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนขั้นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตตามหลักของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวัยเด็กถึงวัยรุ่นเป็นช่วงต้องเรียนรู้ แสวงหาประสบการณ์และยังต้องพึ่งพาอาศัยผู้ใหญ่อยู่มาก
๓.วัตถุประสงค์
๑เพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาเล่าเรียนคำสอนทางพระพุทธศาสนาในระหว่างปิดภาคการศึกษา
๒.เพื่อปลูกฝังอุปนิสัยอันดีงามแก่เยาวชนของชาติ
๓.เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากสิ่งเสพติดให้โทษและอบายมุขทุกชนิด
๔.เพื่อฝึกฝนอบรมเยาวชนให้เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็.มีความอดทนและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม เยาวชนด้วยกันเอง
๕.เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้บุตรหลานของตนได้ศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม
๔ .เป้าหมาย
เชิงคุณภาพ
เพื่อให้ผู้เข้ารับการบรรพชาได้ศึกษาคำสอนทางพระพุทธศาสนาในช่วงปิดภาคการศึกษา ได้ฝึกฝนอบรมกายใจให้เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นนักเรียนที่ดีของครูอาจารย์ และเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสามารถน้อมนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
เชิงปริมาณ
อบรมสามเณรที่เข้ารับการบรรพชาซึ่งกำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๖ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในโรงเรียนทีเขข้าร่วมโครงการ จำนวนประมาณ ๘๖ รูป
๕. ระยะเวลาดำเนินการเริ่มโครงการ วันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
สิ้นสุดโครงการ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕
๖. เนื้อหาหลักสูตรอบรม
๑ ภาคทฤษฎี แบ่งออกเป็น ๗ วิชา
๑.๑ วินัย ๑.๒ ธรรมะ, คิหิปฎิบัติ ๑.๓ พุทธประวิติ ๑.๔ ศาสนพิธี ๑.๕ เทศนา-วาทศิลป์
๑.๖ พุทธภาษิต-คติธรรมคำสอน
๑.๗ เรียนภาษาอังกฤษกับธรรมะ
๒. ภาคปฎิบัติ
๒.๑ การทำวัตร์สวดมนต์ ๒.๒ ปฎิบัติกรรมฐาน ๒.๓ ฝึกมารยาท ๒.๔ จาริกธุดงค์
๒.๕ เทศนาและกล่าวสัมโมทนียกถาแก่ญาติโยม
๓. ภาคกิจกรรม
๓.๑ กิจกรรมทำงานร่วมกัน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์กับเหล่าจิตองค์กรภาคต่างๆ
๓.๒ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ & กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม
๓.๓ ฝึกเทศนา – กล่าวสัมโมทนียกถา – ฝึกวาทศิลป์
๓.๓ กิจกรรมฟังบรรยายธรรมะ – ฟังโอวาทคำสอน
๗ .การติดตามประเมินผล
ติดตามผลโดยการจัดทำข้อสอบแบบปรนัยและแบบอัตนัย เพื่อทดสอบความรู้ในระหว่างการอบรม และแบบสอบถามเพื่อประเมินผลโครงการ
๘. ระยะเวลาดำเนินการอบรม
เริ่มตั้งแต่วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ รวมเป็นเวลา ๑๕ วัน
๙ .ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑.เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้น
๒.เยาวชนเกิดความรัก ความกตัญญูต่อผู้มีอุปการคุณ และพระพุทธศาสนายิ่งขึ้น
๓.เยาวชนเห็นโทษของอบายมุขและสิ่งเสพติดให้โทษทุกชนิด
๔.เยาวชนมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง มีความคิดสร้างสรรค์และเห็นประโยชน์ของความสามัคคี ความอดทนมากยิ่งขึ้น
๕. เยาวชนสามารถนำหลักธรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
๖.พุทธศาสนิกชนได้ตระหนึกถึงความสำคัญของพุทธศาสนาและรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
๑๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ
องค์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวัดไผ่เหลือง

ระเบียบการรับสมัครโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๕
ระหว่างวันที่ ๕ เมษายน ถึง ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕
วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
›šš›š›š›š›š
๑. สิ่งที่ควรทราบ
๑. ต้องเป็นเยาวชนชายอายุระหว่าง ๘ - ๑๕ ปี
๒. ต้องได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือ ผู้ปกครอง
๓. ต้องไม่เป็นผู้ทุพพลภาพทางร่างกาย มีปกติทางด้านจิตใจและสติปัญญา
๔. ต้องไม่เป็นโรคเรื้อรังหรือโรคติดต่อร้ายแรงใดๆ
๕. ต้องมีความตั้งใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมจริงๆ
๖. ห้ามผู้ปกครองมาเยี่ยม (นอกจากวันเวลาที่กำหนด) “วันครอบครัวสานสัมพันธ์ สายใยรัก”
๗. ห้ามซื้อขนม - ของขบเคี้ยวมาฝากโดยเด็ดขาด
๘. รายละเอียดหรือกฎระเบียบอื่น ๆ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
๒. คำชี้แจง / แนะนำ
๑. ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน (ยกเว้นกรณีต้องการจัดซื้อเครื่องบริขารเอง)
๒. ผู้สมัครจะต้องท่องคำบรรพชาฯให้ได้ก่อนวันบรรพชาจริง
๓. ผู้สมัครจะต้องฝึกซ้อมวิธีการบรรพชาและมารยาทเบื้องต้น ในวันที่กำหนด
๔. ในวันบรรพชาผู้ปกครองของผู้บรรพชาเช่นบิดา มารดา ครู อาจารย์ จะต้องมาร่วมพิธีบรรพชา
๕. เยาวชนที่จะเข้ารับการบรรพชาสามเณรต้องมีความพร้อมอย่างเต็มที่โดยจะไม่ลาสิกขาก่อนกำหนด
จนกว่าจะครบ ๑๕ วัน
๓. สิ่งของที่จะต้องเตรียมก่อนบรรพชา
๑. สบู่ ยาสีฟัน แปลงสีฟัน ฯลฯ (ของใช้ส่วนตัว)
๒. ผ้าห่ม หมอน ที่นอน ผ้าเช็ดตัว
๓. ยารักษาโรค (กรณีมีโรคประจำตัว)
๔. สมุด ปากกา
๔. สิ่งของต้องห้ามเด็ดขาด
๑. สิ่งเสพติดทุกชนิด เช่น บุหรี่ เป็นต้น
๒. ของเล่นทุกอย่าง เช่น เครื่องดนตรี วิทยุ MP3-4 / เกมกด โทรศัพท์ ฯลฯ
๓. หนังสือทุกชนิด (ยกเว้นหนังสือธรรมะ)
๔. อาหารและขนมทุกชนิด
๕. สิ่งที่เป็นการพนันทุกชนิด เช่น ไพ่ ไฮโล หมากรุก ฮอร์ส เป็นต้น
๕. บทลงโทษ
๑. ผิดครั้งที่หนึ่ง ให้ใบเหลือง (เตือน)
๒. ผิดครั้งที่สอง ให้ใบเหลือง ๒ ใบ (เรียกผู้ปกครองมาพบ หรือครูผู้รับผิดชอบ)
๓. ผิดครั้งที่สาม ให้ใบแดง (คัดชื่อออกจากโครงการ)
๖. หลักฐานการรับสมัคร
๑. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ชุด
๒. รูปถ่าย ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ ใบ
๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ชุด (กรณีทำบัตรแล้ว)
๗. ระยะเวลา / สถานที่ดำเนินงาน
ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕
เยาวชนต้องมาค้างคืนระหว่างการเข้าค่ายตลอดระยะเวลา ๒ คืน ๓ วัน
๔. วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ประกอบพิธีปลงผมและบรรพชา
๕. วันที่ ๘ – ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕ เข้าสู่การเรียนการสอนตามหลักสูตรการบรรพชาสารมเณร
๗. วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประกอบพิธีมอบวุฒิบัตร / ลาสิกขา
* ทางวัดอนุญาตให้ผู้ปกครองมาเยี่ยมสามเณรเท่านั้น ไม่อนุญาตให้นำสามเณรกลับไปเยี่ยมบ้านเด็ดขาด!!
หมายเหตุ : อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยจะแจ้งให้ทราบในวันรายงานตัว

บวชฟรี..!
รับเพียงจำนวน ๘๖ รูปเท่านั้น
รับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้...เป็นต้นไป

ติดต่อสมัครได้ที่: องค์การเผยแผ่วัดไผ่เหลือง
โทร: ๐๒-๙๒๑-๒๑๒๘ , ๐๒ – ๙๒๑๑๕๘๘
พระณัฐภพ ขนฺติโก โทร: ๐๘๗-๘๘๓-๒๕๔๔
พระสมควร สุวณฺโณ โทร: ๐๘๙-๘๖๐-๔๕๔๖

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : บรรพชาสามเณร ภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัดไผ่เหลือง ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง


เชิญร่วมสมทบปัจจัยถวายภัตตาหาร-นำปานะแก่สามเณรภาคฤดูร้อน
หรือรับเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแก่สามเณรภาคฤดูร้อน...ได้ที่
องค์การเผยแผ่วัดไผ่เหลือง
โทร: ๐๒-๙๒๑-๒๑๒๘ : ๐๘๗-๘๘๓-๒๕๔๔
• โควิด-19 รอบนี้กระจายอยู่รอบตัว ไม่ใช่แค่ใส่แมสก์ ล้างมือ แต่ควรสร้างเกราะป้องกัน ให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรง พร้อมสู้ไวรัส แบคทีเรีย ด้วยพลูพลัส PLU+ คิดค้น พัฒนาและผลิตโดยอังกฤษ ตรางู รูปแบบแคปซูล พกพาสะดวก ทานง่าย ดูดซึมเร็ว เห็นผลจริง

• จัดการกับอารมณ์ได้อย่างไร?

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• ✨ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปหยก✨

• นำสมาธิภาวนา โดยพระอาจารย์ชยสาโร

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย