วัดไหนต้องการพระประธานโบสถ์

 vipat.p    8 ม.ค. 2556

ผมนายวิพัฒน์ มีความประสงค์จะสร้างพระประธานโบสถ์ พระพุทธชินราช ขนาดหน้าตัก 50-70 นิ้ว พร้อมพระอัครสาวกพระโมคคัลลาและพระสารีบุตร วัดไหนต้องการสร้างโปรดติดต่อ โทร.089-4556934 ,02-9881659
ขอเชิญร่วมสร้างอุโบสถวัดบ้านน้อยท่าทอง ได้ที่
http://student.nu.ac.th/watbannoitatong/


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพติดลายปูนปั้นประดับเสา และฝาผนัง
อุโบสถจตุรมุข เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ ๙
ณ วัดบ้านน้อยท่าทอง
หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ลายปูนปั้นประดับฝาผนัง ลายหน้าเสา เอวขัน และฝ้าเพดานอุโบสถ (ภายในและภายนอก)
เป็นเจ้าภาพ ตารางเมตรละ 500 บาท ตลอดรายการ

ท่านผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะร่วมบริจาค
เป็นเจ้าภาพลายปูนปั้นประดับอุโบสถจตุรมุข
โดยสามารถติดต่อสอบถาม และแจ้งความประสงค์ได้ที่
พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ขนฺติโก (เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยท่าทอง)
โทร. 086-2012390

สามารถส่งธนาณัติสั่งจ่ายในนาม
พระอาจารย์สัมฤทธิ์ ขนฺติโก (เจ้าอาวาสวัดบ้านน้อยท่าทอง)
วัดบ้านน้อยท่าทอง
95 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65180

ชมภาพความคืบหน้าการก่อสร้างอุโบสถ
ได้ที่เว็บไซต์วัดบ้านน้อยท่าทอง
[url]http://student.nu.ac.th/watbannoitatong [/url]

การนี้ขอความกรุณาท่านทั้งหลายช่วยกระจายข่าวการบุญนี้
ไปยังพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปต่อไป จะเป็นบุญมหากุศลอย่างสูงยิ่ง

สุดท้ายของวาระโอกาสอันเป็นอุดมมงคลสมัย
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต ซำปอกง)
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธชินราช ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธโสธร
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธนิมิตวิชิตมารโมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร
ขออำนาจพุทธานุภาพพระพุทธชินสีห์ ขออำนาจพุทธานุภาพพระศรีศาสดา
และอำนาจพุทธานุภาพพระพุทธปฏิมากรที่ทรงบารมี และศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลก
อีกทั้งพระบารมี พระบรมเดชานุภาพสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระสยามเทวาธิราช
ได้โปรดอำนวยผลและประทานพรให้ผู้มีจิตศรัทธาสาธุชนทุกๆ ท่าน
จงมีความสุข จงมีความเจริญ จงปราศจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งปวง
จงสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งบวรพระพุทธศาสนา
และสิริเจริญยิ่งด้วยจตุรพิธพรชัยทั้งสี่ประการ คือ
อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

หากการบอกบุญนี้เป็นการรบกวนท่านต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยครับ
(ฝ่ายประชาสัมพันธ์วัดบ้านน้อยท่าทอง)  3,575 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย