ขอเชิญฟังบรรยายธรรมเรื่อง "สร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต" โดย พระโสภณสมาธิคุณ วัดเบญจมบพิตร

 มูลนิธิสพก.    24 มี.ค. 2554

มูลนิธิส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้ทางพระพุทธศาสนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ (สพก.) ในองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ขอเชิญฟังบรรยายธรรม เรื่อง "สร้างคุณค่าให้แก่ชีวิต" โดย พระโสภณสมาธิคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตร สายวิปัสสนากรรมฐาน ในวันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2554 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ในอุทยานเบญจสิริ สุขุมวิท 24 กทม. สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานพร้อมพงศ์ และเดินเข้าไปในอุทยานเบญจสิริ มูลนิธิจะอยู่ด้านหลัง
  3,534 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย