ขอเชิญฟัง“ขจัดทุกข์ สร้างสุข” พระอ.ชยสาโร 8 พค.13-16.30น.

 kaveebsc    18 เม.ย. 2554

ขอเชิญฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “ขจัดทุกข์ สร้างสุข”

โดยพระอาจารย์ชยสาโร

ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

973 ถนนเพลินจิต สี่แยกราชประสงค์, รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีชิดลม

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.30 น.


มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ชยสาโร

อดีตรักษาการเจ้าอาวาส วัดป่านานาชาติ

จังหวัดอุบลราชธานี รับมาเป็นองค์บรรยายธรรม นำปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ

เจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา เพื่อสร้างมหากุศลร่วมกัน ถวายเป็นพระราชกุศล

รวมถึงการนำหลักธรรมที่ลึกซึ้งมาบรรยายให้เข้าใจได้ง่าย

เกิดความสงบ และสัมผัสกับความสุขได้อย่างแท้จริง

จึงขอเรียนเชิญท่านกัลยาณมิตร ผู้มีจิตศรัทธาร่วมฟังธรรม

ปฏิบัติธรรม แผ่กุศลผลบุญเป็นพระราชกุศล

และเสริมสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ

ในบรรยากาศที่สัปปายะ สงบ สะอาด และร่มเย็น

ตามกำหนดการดังนี้

13.00 น. ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม

เชิญผู้ร่วมฟังธรรมเข้าห้องบรรยายธรรม

13.15 น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ

13.30 น. นิมนต์พระอาจารย์ชยสาโร ขึ้นสู่อาสนะบรรยายธรรม

กราบพระรัตนตรัย กราบพระอาจารย์

สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาธรรม

พระอาจารย์บรรยายธรรม เสร็จแล้ว นำนั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา

15.30 น. ตอบปัญหาธรรม

16.00 น. แผ่เมตตา ถวายบุญเป็นพระราชกุศล

16.15 น. ถวายปัจจัยไทยธรรม

16.30 น. ผู้ฟังธรรมร่วมรับประทานอาหารว่างและน้ำปานะ


*** กรุณายืนยันการเข้าฟังธรรมในใบตอบรับภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554 ก่อนเวลา 16.00 น.***

เจ้าภาพจัดงาน พ.ต.อ. นรวัฒน์ - คุณลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์ โทร. 081-8891000

ผู้รับสำรองที่นั่ง คุณสุพัตราฯ โทร. 081-3115156, 02-2589050 – 5 โทรสาร 02-2589069

คุณอุบลฯ โทร. 086-8816512, 02-2589050 – 5 โทรสาร 02-2589069

คุณภรณีฯ โทร. 081-5802254, 02-2583915 โทรสาร 02-2583914

หมายเหตุ

1. การเข้าร่วมฟังธรรมครั้งนี้ ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

2. โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ปิดโทรศัพท์มือถือขณะฟังธรรมและปฏิบัติธรรม


ใบลงทะเบียนใบตอบรับลงทะเบียน และข้อมูลของผู้สนใจเข้าฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “ขจัดทุกข์ สร้างสุข ”

โดย พระอาจารย์ชยสาโร ณ ห้องบอลรูม โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.00 - 16.30 น.

ชื่อ-นามสกุล

ที่อยู่/สถานที่ติดต่อสะดวกในการส่งเอกสาร เลขที่ หมู่ ตรอก/ซอย

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด____________________ รหัสไปรษณีย์_______ _____ E-mail

โทรศัพท์บ้าน โทรศัพท์ที่ทำงาน

โทรศัพท์มือถือ Fax

ข้าพเจ้า

__ สามารถมาร่วมงานได้

__ ไม่สามารถมาร่วมงานได้

__ มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรมจำนวน ราย ดังนี้

__ รู้จักกับเจ้าภาพ พ.ต.อ. นรวัฒน์ – คุณลดาวรรณ เจริญรัชต์ภาคย์

(โปรดกรอกรายละเอียด และส่งเอกสารเพื่อยืนยันการเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม มายังโทรสารหมายเลข

02-2589069, 02-2583914 หรือ E-mail ตอบไปที่ tk.took10@gmail.com ภายในวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2554

ก่อนเวลา 16.00 น.)

----------------------------------------------------------

ขออนุโมทนากับท่านพระอาจารย์ ท่านเจ้าภาพ และเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้อง

อีกทั้งทุกๆท่านที่มาร่วมสนใจศึกษาและปฏิบัติธรรมครับ
  3,278 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย