อุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุร๊

 ooh3939    10 พ.ย. 2559

องค์ประกอบ
ระยะเวลาอุปสมบทประมาณ ๙ วัน เนื้อหาของโครงการจะครอบคลุมทั้งภาคปริยัติ ภาคปฏิบัติภาวนา และภาคเกื้อโลก รู้และเข้าใจสภาพปัญหาพัฒนาการของสังคมและโลก รวมถึง ทักษะต่าง ๆ ที่สมสมัย รวมถึงการศึกษาดูงานกรณีศึกษาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ภาคปริยัติ
มีวัตถุประสงค์ให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดศรัทธาอย่างมั่นคง ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และมีทักษะในการสืบค้นศึกษาต่อได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพหลังจบโครงการ โดยจะเน้นการเรียนรู้ร่วมกันในลักษณะสาทกสนทนาและปุจฉาวิสัชนาระหว่างผู้ร่วมโครงการร่วมกับธรรมภาคีและวิทยากรทั้งพระภิกษุสงฆ์และฆราวาส ด้วยการศึกษาจากพระไตรปิฎกเป็นต้นแบบ และมีหนังสือประกอบหลักอีก ๓ ชุดคือ (๑) หนังสือ หลักพระพุทธศาสนา ลักษณะพระพุทธศาสนา และ หลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนา ของ สมเด็จพระญาณ สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก, (๒) หนังสือธรรมโฆษณ์ ชุด จากพระโอษฐ์ ของพุทธทาสภิกขุ และ (๓) หนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย ของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

ภาคปฏิบัติภาวนา
มีวัตถุประสงค์ให้ได้ศึกษาเรียนรู้ หลักและวิธีการปฏิบัติภาวนา ที่พระพุทธองค์ทรงสอน เพื่อที่จะสามารถต่อยอดการปฏิบัติภาวนาที่ตรงกับจริต และสามารถนำไปเผยแผ่สั่งสอน

ภาคเกื้อโลก
มีวัตถุประสงค์ให้เข้าใจสภาพปัญหาและพัฒนาการสำคัญของสังคมและโลก สามารถเชื่อมโยงหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเข้ากับปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งมีทักษะวิธีการเผยแผ่ธรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อพระศาสนาและพหูชน โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ มาร่วมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อที่หลากหลาย

รับสมัคร : เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – ถึง ๒๓ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙
ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับแบบฟอร์มได้ที่:
วัดไผ่เหลือง ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ. นนทบุรี ๑๑๑๑๐
โทร. ๐๘๑ – ๒๕๘๗ – ๑๖๙ , ๐๘๗ – ๘๘๓๒ – ๕๔๔
E-mail: vipassana-sati@hotmail.com
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : อุปสมบทหมู่ ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วัดไผ่เหลือง บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุร๊


  3,768 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย