สอนพระอภิธรรมระดับปริญญาตรี เรียนฟรี!!จนจบ ..โดย อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 kanittah    21 ธ.ค. 2559

เปิดรับสมัคร พระภิกษุ สามเณร แม่ชี ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด อายุ เพศ วุฒิการศึกษา
ผู้มีความสนใจเข้าศึกษาพระอภิธรรมปิฎก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

เรียนฟรี !!! ตลอดหลักสูตร

เวลาเรียน สามารถเลือกได้ มี ๔ รอบ
รอบจันทร์-ศุกร์ บ่าย ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. , ค่ำ ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.
รอบเสาร์-อาทิตย์ บ่าย ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. , ค่ำ ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น.

วันเปิดเรียนปฐมนิเทศ... เสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น.
ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ท่าพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กทม.

หลักฐานการสมัครเรียน สำเนาใบสุทธิ หรือบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน , รูปถ่าย ๑ นิ้ว จำนวน ๒ ใบ
รับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป.....

ติดต่อสอบถาม : อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ ท่าพระจันทร์ โทร 02-224-3843
เว็บไซต์ : www.mcu.ac.th เข้า คณะและส่วนงาน --> สำนักและสถาบัน --> สำนักส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม / อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้พุทธบริษัทมีความรู้ความเข้าใจในพระอภิธรรมปิฎก
2.เพื่อเป็นการรักษาพระปริยัติศาสนาส่วนของพระอภิธรรมปิฎกให้คงอยู่สืบต่อไป
3.เพื่อให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจในปรมัตถธรรมอันเป็นสภาวะที่เกื้อกูลแก่การปฏิบัติสมถะและวิปัสสนากรรมฐาน
4.เพื่อให้ผู้ศึกษามีความรู้ความสามารถศึกษาเชื่อมโยงกับพระสุตตันตปิฎกและพระวินัยปิฎก ที่มีความสัมพันธ์กัน ไม่ขัดแย้งกันเกื้อกูลกัน
5.เพื่อประโยชน์แก่ผู้ศึกษาที่จะนำมาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
6.เพื่อเสริมสร้างศรัทธาและปัญญาของผู้ศึกษาให้มั่นคงในหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนายิ่งๆ ขึ้นไป
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : สอนพระอภิธรรมระดับปริญญาตรี เรียนฟรี!!จนจบ ..โดย อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มจร.


สาธุค่ะ ขออนุญาตนำไปเผยแผ่ต่อค่ะ ขอบคุณค่ะ


• มนต์มายาหญิง (อสาตมันตชาดก)

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• วัดราชนัดดาราม วรวิหาร (โลหะปราสาท)

• การมองเห็น ข้างนอกและข้างในจิตวิญญาณ

• ทำยังไงให้ลูกน้องอยู่กับเรานานๆ

• สรุปเรื่องธรรมทาน

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย