โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี

 ooh3939    31 ส.ค. 2560

โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ถวายพระราชกุศล ๑๑ วัน / จำนวน ๔๙ รูป
(ผู้อุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่รัฐบาลกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลก่อนออกพระเมรุ และใน‪วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ นั้น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๑, และเพื่อนทนายความจังหวัดนนทบุรี ในฐานะหน่วยงานที่มีพันธกิจสำคัญในการดำเนินงานเพื่อพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัติรย์ ตลอดจนเป็นองค์กรนำในการรวมจิตใจ ความยุติธรรมของคนในชาติ จึงสมควรจัดกิจกรรมในภาพรวมขององค์กรร่วมกับประชาชนคนไทยในประเทศ เพื่อเป็นการถวายความอาลัย โดยจัดการอุปสมบท ดังนั้น กรรมการสภาทนายความ ภาค ๑, และเพื่อนทนายความจังหวัดนนทบุรี จึงจัดให้มี “โครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ขึ้น ในห้วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยรูปแบบโครงการเป็นการอุปสมบทข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานหน่วยงานภาครัฐ ภาควิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชนทั่วไป ‬‬ผู้อุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย‬
๒.วัตถุประสงค์โครงการ
๒.๑ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภัคดี ความกตัญญูกตเวที น้อมรำลึกถึงพรระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา และเป็นการถวายความอาลัยร่วมกับภาคประชาชน โดยการบำเพ็ญความดีด้วยการอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
๒.๒ เพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ด้วยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและธรรมของพรระราชาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งจะช่วยส่งผลให้เกิดการพัฒนาจิตใจสร้างความรักความสามัคคีขึ้นในสังคม และประเทศชาติ นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
๒.๓ เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักคำสอนในพระพุทธศาสนา การปฎิบัติธรรม และการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐาน อันเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพุทธศาสนิกชนชาวไทย และสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน สืบต่อไป

๓. กลุ่มเป้าหมาย
๓.๑ เป้าหมายเชิงปริมาณ (กลุ่มเป้าหมาย) ผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่ จำนวน ๔๙ คน
จากพนักงานราชการ พนักงานลูกจ้าง หน่วยงานภาครัฐ ภาควิสาหกิจ ภาคเอกชน สถานศึกษา และประชาชน

๔. วิธีการดำเนินงาน
๔.๑ เตรียมการจัดกิจกรรม
ประชุมคณะทำงาน คณะกรรมการสภาทนายความ ภาค ๑, และเพื่อนทนายความจังหวัดนนทบุรี ผู้มีส่วน
ร่วม คณะพระวิทยากรอบรม และอาสาสมัครพี่เลี้ยงที่มาช่วยดูแล
๕. ระยะเวลาดำเนินการ
๒๒ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๖. สถานที่ : วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี
๗. แหล่งที่มางบประมาณ: รับบริจาคประชาชนผู้มีจิตศรัทธา


โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒๒ ตุลาคม – ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
(ผู้อุปสมบทไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
**ไกล้ครบตามจำนวนแล้ว**
-------------------------
จัดโดย สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สภาทนายความภาค ๑, สภาทนายความจังหวัดนนทบุรี
------------------------------
ร ะ เ บี ย บ ก า ร ส มัค ค ร อุ ป ส ม บ ท


๑. เป็นชายอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ไม่ทุพพลภาพและไม่เป็นโรค
ติดต่อร้ายแรง
๒. ไม่ข้องเกี่ยวด้วยยาเสพติดทุกชนิด
๓. สำเนาบัตรประชาชน ๑ ชุด
๔. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ชุด
๕. ใบตรวจโรค แนบผลการตรวจ HIV,
สารเสพติต จากโรงพยาบาลเท่านั้นไม่รับใบตรวจสุขภาพจาก
คลินิกต่างๆ
๔. ใบสมัครขอบรรพชาอุปสมบท ในโครงการ
๗. ใบลาอุปสมบทจากหน่วยงานราชการ
(หากไม่ใช่ข้าราชการไม่ต้องยื่น)
๘ ต้องผ่านการบวชเนกขัมมะบารมี (ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์) ก่อนบวช
๙ ไม่มีรอยสัก บนร่างกาย
๑๐. ยินดีเข้าอบรมตามตารางกิจกรรมและปฏิบัติตามระเบียบของ
โครงการทุกประการ
--------------------------------
หมายเหตุ*
**สอบท่องคำขออุปสมบท, คำให้พรแปล, คำพิจารณาอาหาร, อาฏานาฏิยะปะริตังโภชะนะทานานุโมทะนะคาถา, บทแผ่เมตตาและอุทิศส่วนบุญกุศล
สอบทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

**เจ้าหน้าที่จะนัด วันสอบ จะมีขึ้นหลังจากวันรับสมัครประมาณ ๑ สัปดาห์**
-------------------------------

ท่านสามารถร่วมกองบุญตามศรัทธา ดังนี้

อุปถัมภ์การบรรชาอุปสมบท รูปละ ๕,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเช้า มื้อละ ๓,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล มื้อละ ๕,๐๐๐ บาท
เจ้าภาพถวายน้ำปานะ มื้อละ ๑,๐๐๐ บาท
หรือร่วมบุญตามกำลังศรัทธา

ติดต่อสมัครบวช และ ร่วมเป็นเจ้าภาพ ตามกำลังศรัทธาได้ที่ :
ผู้ประสานงานโครงการ ทนายธนะสิทธิ์ จิราสิตธนวัชร์ (คัมภ์)
โทร 0876555193
หรือ โทร 0878832544 พระณัฐภพ ขนฺติโก ผู้ดำเนินโครงการ


ที่มา : โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณ วัดไผ่เหลือง บางบัวทอง นนทบุรี


  3,472 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย