บุญด่วน สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ-ห้องส้วม) ถวายพระกัมมัฏฐานในป่า และปรับปรุงห้องกัมมัฏฐานในป่า

 phraedhammajak    30 ต.ค. 2560

บุญด่วน สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ-ห้องส้วม) ถวายพระกัมมัฏฐานในป่า และปรับปรุงห้องกัมมัฏฐานในป่า งบประมาณ 25,000 บาท (สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ-ห้องส้วม) 15,000 บาท + ปรับปรุงห้องพักกัมมัฏฐาน 10,000 บาท ) เนื่องจากช่วงออกพรรษา พระภิกษุผู้ใคร่ในธรรม มีเจตนาจะหาที่พักปลีกวิเวก เจริญสมาธิภาวนาในที่สงัดเงียบ ทางสำนักแพร่ธรรมจักรอยากจะสนับสนุนทาน จึงได้ปาวรณาจะทำห้องน้ำ-ห้องส้วมให้ท่าน และปรับปรุงห้องพักให้มิดชิดกันยุงให้เหมาะสมแก่การภาวนาไม่ให้ท่านต้องลำบากมากนัก จึงได้ประกาศแจ้งข่าวบุญกับญาติโยมที่มีจิตศรัทธา ร่วมกันสนับสนุนพระภิกษุปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ โดยใช้งบประมาณไม่ได้สูงเกินไปทำแบบง่าย ๆ แต่พระบ้านนอกเงิน 25,000 ก็ถือว่ามากอยู่ ขอเชิญท่านมีจิตศรัทธาร่วมบุญในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา เจริญพร
เชิญติดต่อร่วมบุญได้ที่ พระอาจารย์กฤษกร กิตติปญโญ
สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร บ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130 โทร 089 2137759 phraedhammajak@hotmail.co.th
หรือที่ เลขบัญชี 014-8-83145-9 ชื่อบัญชี โครงการบุญสำนักปฏิบัติธรรมแพร่ธรรมจักร ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย สาขา สูงเม่น
หรือที่เลขที่บัญชี 981-0-52153-7 ชื่อบัญชี พระกฤษกร กิตติปญโญ ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสูงเม่น
หากท่านร่วมบุญเข้ามากรุณาแจ้งให้ทางสำนักทราบด้วย จะทางข้อความ หรือโทรศัพย์ หรือตามช่องทางที่ท่านสะดวก สาธุ
อานิสงส์การสร้างห้องน้ำ ห้องส้วม ถวายวัด
ด้วยอานิสงส์แห่งการถวายสัพทาน สร้างเวจกุฎี (ห้องน้ำ ห้องส้วม) สามารถข้ามพุทธทันดรได้ถึง ๔๐ กัลป ปรากฎความในชาดกดังนี้
......ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทานของสัปบุรุษเหล่านี้ ๘ อย่าง คือ
๑. ให้ของที่สะอาด
๒. ให้ของประณีต
๓. ให้ถูกกาล
๔. ให้ของที่สมควร
๕. เลือกให้
๖. ให้เสมอ ๆ
๗. กำลังให้ยังจิตให้เลื่อมใส
๘. ครั้นให้แล้วปลื้มใจ สัปปุริสทาน
ทานทั้ง ๘ อย่างนี้ประเสริฐยิ่งนักหนา
ในกาลครั้งนั้น องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าก็สถิตสำราญอยู่ในป่าเชตวันอันเป็นอารามของนายอนาถปิณฑิกมหาเศรษฐีอยู่ในที่ใกล้ ๆ นครสาวัตถี ในกาลครั้งนั้นมีพระยาองค์หนึ่ง ชื่อ มหานามะ เอาธูปประทีปคันธรสของหอม แล้วพาหมู่บริวารทั้งหลายเข้าไปสู่ที่เฝ้าพระสัพพัญญูเจ้า แล้วก็นั่งในที่ควรแห่งหนึ่ง จึงทูลถามพระสัพพัญญูเจ้าว่า “ภนฺเต ภควา” ข้าแต่องค์สมเด็จพระพุทธเจ้าบุคคลผู้ใดเลื่อมใสศรัทธา มาก่อสร้างสัพทานหลาย ๆ ชนิด ก็จักมีอานิสงส์อย่างใด พระเจ้าข้า “ภควา”
อันว่าองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์เจ้าจึงเทศนาว่า ดูกรมหาบพิตร นรชนหญิงชายทั้งหลายมีใจเลื่อมใสศรัทธามาก่อสร้างสัพทานหลาย ๆ ชนิดเป็นต้นว่า ผู้ใดได้สร้างเวจกุฏี (ห้องน้ำ ห้องส้วม) ได้อานิสงส์ถึง ๔๐ กัลป
สัพทานทั้งหลายชนิดเหล่านี้บุคคลผู้ใดมีศรัทธากล้าหาญอาจสละสมบัติออกสร้างวัตถุประสงค์ ดังแสดงมานี้ ก็มีอานิสงส์ผลบุญพูนสุขในชั่วภพนี้และชั่วภพหน้า
อานิสงส์ที่ได้ปัจจุบันนี้ คือ จะไปมาทางใดก็มีคนนับหน้าถือตาไม่ได้เป็นที่รังเกียจของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีแต่ผู้อยากให้ร่วมกินร่วมอยู่ทั้งนั้น เราจะเข้าไปสู่สมาคมใด ๆ ก็ไม่ครั้นคร้ามสยดสยองเกรงกลัวต่ออำนาจผู้ใด การทำมาหากินก็สมความมุ่งมาตรปรารถนาสมประสงค์ ครั้นสิ้นบุพกรรมมนุษย์ในโลกนี้แล้ว ก็จะถือเอาตนเมื่ออุบัติขึ้นบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสายามาตุสิตาโดยลำดับ จนถึงพรหมโลก ครั้นจุติจากพรหมโลกลงมาเกิดในมนุษย์โลก ก็ไม่ได้ไปเกิดในหิเนกุลชั่วร้าย และจักได้ไปเกิดในตระกูลท้าวพระยามหากษัตริย์ หรือตระกูลพราหมณ์ผู้มั่งคั่งมั่งมีเศรษฐีกฎุมพีแล้วก็จักได้บารมีแก่กล้า ก็จะได้บ่ายหน้าเข้าสู่เมืองแก้วนิรพาน พอจบธรรมเทศนาแห่งองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าลง สมเด็จพระเจ้ามหานามะ ก็ได้ตั้งอยู่ในไตรสรณคมณ์สามส่วนก็ได้ถึงโสดา สกิทาคา อนาคา อรหันต์
ปรับปรุงห้องพัก ด้วยการติดมุ้งและทำประตูให้ท่าน
คุณโยมไม่ประสงค์ออกนามร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ 28,000 บาท สาธุ ท่านสามารถร่วมบญสมทบปรับปรุงห้องกัมมัฏฐานได้ตามกำลัง ทางสำนักจะนำปัจจัยที่ร่วมบุญมาสมทบปรับปรุงให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น สาธุ


เจริญพร อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมบุญในครั้งนี้ งานห้องสุขาเสร็จไปด้วยดี งานต่อไปคือปรับปรุงห้องกัมมัฏฐานให้สัปปายะมากขึ้น กันยุงกันแดดกันฝน ขอเชิญทุกท่านร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
เนื่องจากมีญาติโยมร่วมบุญสมทบสร้างห้องน้ำ และห้องกัมมัฏฐานมาพอสมควร จากเดิมที่คิดว่าจะปรับปรุงห้องกัมมัฏฐานเพีิยงเล็กน้อย จึงได้ปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้น ตามงบประมาณ สาธุ ยังสามารถร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธา งานต่อไปคือติดตั้งระบบไฟฟ้า และทำทางเดิน เชิญร่วมบุญตามกำลังศรัทธา เจริญพร

ผู้ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่ง

"บุคคลให้อาหารชื่อว่าให้กำลัง ให้ผ้าชื่อว่าให้วรรณะ

ให้ยานพาหนะชื่อว่าให้ความสุข ให้ประทีปโคมไฟชื่อว่าให้จักษุ

ให้ที่พักอาศัยชื่อว่าให้ทุกสิ่งทุกอย่าง ผู้พร่ำสอนธรรม ชื่อว่าให้อมฤตธรรม"

เจริญพร สาธุ อนุโมทนาบุญกับคุณโยมที่ร่วมบุญสมทบสร้างที่พักพระภิกษุผู้ปลีกวิเวกภาวนาด้วย สาธุ ขอให้เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น เจริญพร


เจริญพร สาธุ อนุโมทนาบุญกับคุณโยมที่ร่วมทำบุญในครั้งนี้ด้วย งานสร้างห้องกัมมัฏฐาน และห้องน้ำห้องสุขาดำเนินมาใกล้ถึงจุดหมายแล้ว วันนี้ทถนนทางเดิน และติดมุ้ง ติดเพดาน ทำล้อมกุฏิ งานที่ค้างอยู่ตอนนี้คือ ติดระบบไฟฟ้า และปูพื้นกระเบื้อง ยังสามารถร่วมบุญสมทบได้ตามกำลังศรัทธา สาธุ

เจริญพร สาธุ อนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมบุญมาในครั้งนี้ วันนี้ช่างไฟฟ้าเข้ามาติดระบบไฟฟ้า ห้องกัมมัฏฐาน และห้องน้ำ
งานสร้างห้องกัมมัฏฐาน และห้องน้ำห้องสุขาใกล้แล้วเสร็จ ยังติดระบบไฟฟ้าอีกวัน พร้อมปูพื้นกระเบื้อง ยังสามารถร่วมบุญ ระบบไฟฟ้า และปูพื้นกระเบื้อง ให้แล้วเสร็จได้ตามกำลังศรัทธา สาธุ เจริญพร บุญรักษา พระคุ้มครอง เจริญในธรรม


วิหาระทานะคาถา
สีตัง อุณหัง ปะฏิหันติ ตะโต วาฬะมิคานิ จะ
สิริงสะเป จะ มะกะเส สิสิเร จาปิ วุฏฐิโย
ตะโต วาตาตะโป โฆโร สัญชาโต ปะฏิหัญญะติ
เลนัตถัญจะ สุขัตถัญจะ ฌายิตุง จะ วิปัสสิตุง
วิหาระทานัง สังฆัสสะ อัคคัง พุทเธหิ วัณณิตัง
ตัส๎มา หิปัณฑิโต โปโส สัมปัสสัง อัตถะมัตตะโน
วิหาเร การะเย รัมเม วาสะเยตถะ พะหุสสุเต
เตสัง อันนัญจะ ปานัญจะ วัตถะเสนาสะนานิ จะ
ทะเทยยะ อุชุภูเตสุ วิปปะสันเนนะ เจตะสา
เต ตัสสะธัมมัง เทเสนติ สัพพะทุกขาปะนูทะนัง
ยัง โส ธัมมะมิธัญญายะ ปะรินิพพาตะยะนาสะโวติ ฯ


คำแปล ความหมาย วิหารทานคาถา
เสนาสนะที่อยู่อาศัย ย่อมป้องกันความเย็นและความร้อน และสัตว์ร้าย งูและยุง และฝนที่เกิดขึ้นในฤดูหนาว และต่อจากนั้น ลมและแดดอันกล้าเกิดขึ้นแล้ว ก็ย่อมพอบรรเทาไปได้,
การถวายกุฏิวิหารแก่สงฆ์ เพื่อเป็นที่อยู่หลีกเร้น เพื่อความสุข เพื่อเพ่งพิจารณาธรรม เพื่อเห็นแจ้งในธรรม พระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่า เป็นทานอันเลิศ,
เพราะเหตุนั้นแล บุรุษผู้เป็นบัณฑิต เมื่อเล็งเห็นประโยชน์ตน พึงสร้างกุฏิวิหารอันรื่นรมย์ ถวายให้แก่ภิกษุผู้เป็นพหูสูตรได้ยินได้ฟังมามากและปฏิบัติดี ได้อยู่อาศัยเถิด,
อนึ่ง พึงถวายข้าว น้ำ ผ้า และเสนาสนะที่อยู่อาศัย แก่ท่านเหล่านั้นด้วยน้ำใจอันเลื่อมใสในท่านทั้งหลายผู้ซื่อตรง,
และภิกษุทั้งหลายเหล่านั้น ย่อมแสดงธรรมที่ควรรู้ในโลกนี้อันเป็นเครื่องหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง อันเป็นเหตุให้ไม่มีอาสวะกิเลสได้เข้าสู่นิพพานแก่ผู้ถวายเสนาสนะนั้น ดังนี้แล ฯ


เจริญพร สาธุ อนุโมทนาบุญกับคุณโยมที่ร่วมทำบุญมา
ความคืบหน้าของงานสร้างห้องสุขา และปรับปรุงห้องปฏิบัติธรรม วันนี้ใกล้แล้วเสร็จยังปูกระเบื้องวันนี้คงเสร็จ ติดไฟช่างรอปูกระเบื้องเสร็จจะมาลงงานอีกวันคงเสร็จ สาธุ


รอช่างไฟเข้าเก็บงานอีกวัน ทำความสะอาดเสร็จคงได้ใช้เป็นที่ภาวนาบำเพ็ญบารมี แผ่เมตตาให้ญาติโยมที่ร่วมทำบุญมาได้บุญกันหลาย ๆ สาธุ บุญในงานนี้ ยังต้องจ่ายค่าติดตั้งไฟฟ้า (ยังไม่ได้คิดค่าแรง) และค่าแรงช่างอีกประมาณ 3000 บาท เชิญร่วมบุญตามกำลังศรัทธา


เจริญพร สาธุ อนุโมทนาบุญกับคุณโยมที่ร่วมทำบุญมา ขอให้บุญรักษา พระคุ้มครอง เจริญในธรรมยิ่ง ๆ ขึ้น วันนี้จ่ายค่าช่างติดตั้งระบบไฟฟ้า พอดีโยมแม่พระที่ท่านจะเข้าปฏิบัติถวายวัสดุไฟฟ้ามาสมทบ จึงจ่ายเฉพาะบางส่วน และค่ามือช่างเท่านั้น สาธุ

แปลกเราสร้างแต่เราไม่ได้มาอยู่..แต่พอมีคนอื่นมาอยู่..เรากับชื่นใจ...แม้คนที่มาอยู่นั้นจะไม่ใช้ญาติไม่เคยรู้จักมาก่อน...หากท่านรู้สึกแบบนี้แสดงว่าปิติที่เกิดจากบุญเกิดขึ้นกับท่านแล้ว..สาธุ..วันนี้ห้องกัมมัฏฐาน/ห้องน้ำห้องสุขา..ที่ร่วมกันสร้างได้มีพระท่านมาพักเพื่อเจริญภาวนาวิปัสสนากัมมัฏฐานอยู่ สาธุ


เรียนธรรมภาคปฏิบัติ...สอบถามอารมณ์สภาวะการปฏิบัติท่านพระโก้ ที่เข้าปฏิบัติเข้มข้นผ่านมาวันที่ 3 สาธุ อนุโมทนาบุญกับท่าน และกับญาติโยมที่ได้ร่วมบุญสร้างห้องกัมมัฏฐาน / ห้องน้ำห้องสุขาที่ผ่านมาด้วย.


  3,729 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย