มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานวันมาฆบูชา 2561 “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๒”

 okmass    22 ก.พ. 2561

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานวันมาฆบูชา 2561

“หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๒”

ในวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม

โดยได้รับพระเมตตาจาก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ-ปริณายก นายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์ โปรดให้อาราธนาพระพรหมเมธี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทน และนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีฝ่ายฆราวาส เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

โดยมีพระสงฆ์ ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ สวดบทโอวาทปาฏิโมกข์ จำนวน 1,250 รูป และมีการเสวนาธรรม เรื่อง “หัวใจพระพุทธศาสนา หัวใจประชาชาวไทย ปีที่ ๒” โดย พระเมธาวินัยรส, ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์วสันต์ พงศ์สุประดิษฐ์

สำหรับประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานฟรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02 444 6000

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mbu.ac.th/ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : www.mbu.ac.th/


  3,620 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย