ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนขยายที่ตั้ง และก่อสร้างอาคารวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ต.หอมเกร็ด อ.สามพราน จ.นครปฐม

 yajai    10 มี.ค. 2563

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนขยายที่ตั้ง และก่อสร้างอาคารวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ตำบลหอมเกร็ด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้ให้บริการทางการศึกษาแก่พระภิกษุ-สามเณร และคฤหัสถ์ทั่วไป ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีนิสิต-นักศึกษาทั้งสิ้น ๖๐๐ รูป/คน โดยเปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชาบาลีพุทธศาสตร์, สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา และสาขาวิชาวิปัสสนาภาวนา ระดับต่างๆ ดังนี้ คือ
๑) ระดับประกาศนียบัตร ๒) ระดับพุทธศาสตรบัณฑิต
๓) ระดับพุทธศาสตรมหาบัณฑิต ๔) ระดับพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ผู้ก่อตั้งสถาบันบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม ได้มีดำริให้จัดซื้อที่ดินเพิ่ม เพื่อขยายที่ตั้งของวิทยาเขตจำนวน ๕ ไร่ และดำเนินการก่อสร้างอาคารขึ้น ๓ หลัง ประกอบด้วย
๑. อาคารสำนักงานหอฉัน และห้องเรียนรวม ๓ ชั้น (๑ หลัง) ๒. อาคารห้องเรียนรวม ๓ ชั้น (๑ หลัง)
๓. อาคารหอประชุมนานาชาติ มี ห้องประชุมใหญ่, ห้องสมุด, ห้องพิพิธภัณฑ์ และห้องวิปัสสนาภาวนา ๒ ห้อง (๑ หลัง)

เพื่อการธำรงปริยัติมุ่งเน้นปฎิบัติเพื่อเข้าสู่ปฎิเวธ และประโยชน์สูงสุดทางพระพุทธศาสนา ทางการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณรและประชาชนทั่วไป

จึงขอกราบอาราธนา / กราบเรียนเชิญ / เรียนเชิญ ท่านผู้มีจิตศรัทธา ร่วมเป็นเจ้าภาพสมทบทุนซื้อที่ดิน เสริมที่ดินและก่อสร้างอาคารเพื่อการศึกษา เพื่อเป้าหมายดังกล่าวตามกำลังโดยพร้อมเพียงกัน


กำหนดการ

วันเสาร์ ที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ (ตรงกับวันขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕)

เวลา ๐๗.๐๐ น. ตั้งกองผ้าป่าสามัคคี วิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส นครปฐม

เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์สมณศักดิ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์

เวลา ๑๐.๐๐ น. พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี / พระสงฆ์อนุโมทนา / รับของที่ระลึก

เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ๒๐๐ รูป

เวลา ๑๒.๐๐ น. เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหารกลางวัน เป็นเสร็จพิธี

ท้ายที่สุด ขออำนวยอวยพรให้ ท่านและครอบครัวเจริญงอกงามไพบูลย์ ด้วยจตุรพิธพรชัยทั้ง ๔ ประการ มี อายุ วรรณะ สุขะ พละ
และธนสารสมับติ ปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย สมความมุ่งมาดปรารถนาจงทุกประการเทอญ.

นายสาลี่ นิรามัย
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาพระไตรปิฎกศึกษา และครอบครัวนิรามัย
ประธานดำเนินการ


หมายเหตุ. - ติดต่อสอบถาม ขอร่วมบริจาคเป็นเจ้าภาพ และร่วมพิธี ได้ที่..นายสาลี่ นิรามัย โทร. ๐๘๑-๓๕๐-๖๐๖๘
- หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคาร กรุงเทพ สาขา เดอะ พาซิโอ พาร์ค
- ชื่อบัญชี นายสาลี่ นิรามัย เลขบัญชี ๐๓๑- ๘ - ๐๗๐๘๑ - ๐
*** แจ้งเลื่อนวันทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนขยายที่ตั้ง และก่อสร้างอาคารวิทยาเขตบาฬีศึกษาพุทธโฆส จากวันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นวันที่ 27 มิถุนายน 2563 ***


  3,370 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย