ขอเชิญ ร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพ แกะสลัก พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร

 Doreen     12 มี.ค. 2565ขอเชิญ ร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพ แกะสลัก พระโมคคัลลานะ พระสารีบุตร ประดิษฐาน
ณ วัดสมปรารถนาสิทธาราม หมู่ที่ 14 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
ด้วยวัดสมปรารถนาสิทธารามเป็นวัดสร้างใหม่ มีผู้ศรัทธาได้ เป็นเจ้าภาพแกะพระพุทธรูป จากหินแกรนิตสีชมพู

แต่ยังขาดคู่พระอัครสาวก คือพระโมคคัลลานะ พระอัครสาวกเบื้องซ้าย ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้มีฤทธิ์มาก และพระสารีบุตร พระอัครสาวกเบื้องขวา ผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ปัญญามาก
งบประมาณแกะสลัก ทำแท่นประดิษฐาน 90,000 บาท

ขอเชิญ ร่วมบุญเต็ม กำลังศรัทธา ขอพระรัตนไตรจงคุ้มครองทุกท่าน ขอทุกท่าน จงพบแต่สิ่งที่ดีงาม สมดังใจปรารถนา ทุกท่าน เทอญ
ร่วมบุญได้ที่ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชีวัดหนองกลับ( ใช้สำหรับ พัฒนาวัดสมปรารถนาสิทธาราม) เลขที่บัญชี 112 3 665275
ต้องการสอบถามเพิ่มเติมได้ที่พระมหาสุชาติ ถิรญาโณ. ป.ธ.9 เบอร์ 086 100 2195

กรุณาแสดงหลักฐานการโอนเงินและหากต้องการใบอนุโมทนาบุญกรุณาแจ้งด้วย ขออนุโมทนาบุญ
..................................................... https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
พระมหาโมคคัลลานเถระ (บาลี: มหาโมคฺคลฺลาน) เป็นพระภิกษุอัครสาวกเบื้องซ้ายของพระโคตมพุทธเจ้า เป็นพระอสีติมหาสาวกผู้เป็นเอตทัคคะในด้านผู้มีฤทธิ์มาก คู่กับพระสารีบุตร ผู้เป็นพระอัครสาวกเบื้องขวา

พระสารีบุตร (สันสกฤต: ศฺริปุตฺร; บาลี: สาริปุตฺต) เป็นพระภิกษุชาวอินเดีย ผู้เป็นอัครสาวกเบื้องขวาของพระโคตมพุทธเจ้า ได้รับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นเลิศกว่าพระภิกษุทั้งปวงในด้านสติปัญญา นอกจากนี้ พระสารีบุตรยังมีคุณธรรมในด้านความกตัญญู และการบำเพ็ญประโยชน์ให้แก่พุทธศาสนาอีกด้วย จึงมีคำยกย่องภิกษุรูปนี้ว่าเป็น "ธรรมเสนาบดี" (แม่ทัพธรรม) คู่กับพระพุทธเจ้าที่เป็น "ธรรมราชา"

ที่มา : https://th.wikipedia.org/wiki/


• พระเถรีสำคัญในสมัยพุทธกาล

• กิจกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน ๓๖๐ องศาสู่ความเป็นเลิศ "เสน่ห์สร้างได้จากการฟัง"

• 26(02/02/64) เวลา 18.30 น. เรื่อง ตอบปัญหาธรรม โดย อ.ธรรมธีระ ธรรมมะพิสุทธิ์

• สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร (2331 - 2415)

• นิทานธรรมะ เรื่อง ดีในมดแดง

• ๓๐.ปางปลงกัมมัฏฐานหรือปางชักผ้าบังสุกุล

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย