บริจาคค่าใช้จ่ายล้างไต มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ วัดสุทธาราม

 s    28 มิ.ย. 2554มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ตั้งอยู่ 1230 วัดสุทธาราม แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ เป็นองค์กรการกุศล-สาธารณะกุศล กระทรวงการคลังได้ประกาศลำดับที่ 58 ปัจจุบันมูลนิธิฯ ได้จัดกรรมการช่วยเหลือการกุศลมากมาย

"พระครูไพศาลประชาทร" เจ้าอาวาสวัดสุทธาราม ประธานมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ กล่าวว่า ทุกวันนี้มูลนิธิมีสิ่งที่ต้องช่วยเหลือสังคมมาก โดยเฉพาะเปิดห้องล้างไต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายมาก การให้บริการผู้ป่วยด้วยการเก็บค่าล้างไตครั้งละ 1,500 บาท แต่ปรากฏว่าผู้ล้างไตไม่พร้อมเรื่องการเงิน ผู้ล้างไตจึงให้ตามอัตภาพ บางรายก็ให้ 500 บาทถึง 1,000 บาท"

นอกจากนี้ยังให้การรักษาพยาบาลแพทย์แผนปัจจุบันโดยไม่เก็บค่ารักษาพยาบาลใดๆ ทั้งสิ้น วันหนึ่งๆ มีผู้มารับการรักษาประมาณ 60 ราย คลินิกสามารถเย็บแผลให้น้ำเกลือวิเคราะห์โรคทั่วไป

นอกจากนั้นยังเปิดหอพักรับนักศึกษาชายเข้าพักโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นและจะพิจารณาเป็นรายๆ ไปที่เกื้อหนุนให้ทุนการศึกษา ทั้งยังมีเด็กนักเรียนระดับมัธยมที่มูลนิธิฯอุปการะไว้จำนวน 7 คน
ทางมูลนิธิฯ ยังได้ผลิตน้ำดื่มบรรจุภาชนะในขวด เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์กับชุมชน ข้างขวดจะเขียนว่า "ห้ามซื้อขาย" โดยได้รับอนุญาตจากทางราชการ ทั้งสถานพยาบาล ทั้งองค์การอาหารและยา (อ.ย.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังกล่าวมานี้ล้วนแต่ได้รับความอุปถัมภ์ค้ำจุนจากกุศลศรัทธาของประชาชนทั่วไป …

ปัจจุบันมูลนิธิได้ประสบความสำเร็จระดับหนึ่ง กล่าวคือมีนักศึกษาเรียนจบเกือบทุกสาขาอาชีพ ท่านผู้มีศรัทธาเสียสละสามารถบริจาคทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ โดยการบริจาคทรัพย์ตั้งเป็นทุนระบุทุนแต่ละประเภทดังนี้ ทุนหอพักนักศึกษา ทุนผลิตน้ำดื่ม กองทุนยาประจำคลินิก กองทุนล้างไต

ทั้ง 4 กองทุนนี้กำหนดท่านที่บริจาคตั้งทุนต้องไม่น้อยกว่าทุนละ 1,000 บาท เมื่อท่านบริจาคแล้วมูลนิธิจะนำทุนของท่านไปสมทบกับทุนที่มีผู้ตั้งในทุนประเภทนั้นๆ และจะใช้เฉพาะดอกผลที่เกิดจากเงินต้นที่บริจาคตั้งทุนไว้เท่านั้น

อนึ่ง หากท่านร่วมอนุโมทนาตามศรัทธา มูลนิธิก็จะนำทุนทรัพย์นั้นไว้เป็นค่าใช้จ่ายประจำเดือน ทุกๆ เดือนไป ซึ่งเดือนหนึ่งๆ ต้องใช้เงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท หรือหากท่านมีกุศลศรัทธาจะร่วมทำบุญโดยบริจาคทรัพย์เป็นรายเดือนตามกำลังความสามารถของท่านก็ได้

การบริจาค


ส่งธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน ส่งที่ มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ วัดสุทธาราม สำเหร่ กรุงเทพฯ 10600 สั่งจ่าย ป.ณ.สำเหร่ ในนามของมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์

โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสำเหร่ ชื่อบัญชี “มูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์” เลขที่ 113-1-16081-3 เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ของท่านพร้อมทั้งแนบใบฝากเงิน ส่งมายังโทรสารเลขที่ 02-437 9678 เพื่อออกใบอนุโมทนาบัตร
บริจาคที่วัดด้วยตัวเอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-438 4575

 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
วัดสุทธารามมีบริการฟอกเลือดโรคไตได้มาตรฐาน
โรคไตเป็นโรคที่อันตรายสำคัญต่อชีวิตโรคหนึ่ง หน้าที่ของไตคือ ทำให้เลือดสะอาด ด้วยการกำจัดของเสียที่เกิดขึ้นภายในร่างกายออกไป ควบคุมปริมาณน้ำและเกลือแร่ให้อยู่ในภาวะสมดุล รวมทั้งผลิตและควบคุมการทำงานของฮอร์โมนด้วย

เมื่อร่างกายอายุมากขึ้นโดยเฉพาะหลัง 60 ปี ไตจะค่อยเสื่อมลงตามธรรมชาติ หากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ไตหยุดการทำงานอย่างรวดเร็ว ภาวะนั้นเรียก โรคไตวายเฉียบพลัน ถ้าได้รับการรักษาอาจกลับมาสู่ปกติได้ มีบางภาวะที่ทำให้ไตค่อย ๆ เสื่อมลง ช้า ๆ ได้แก่ โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ฯลฯ ผลข้างเคียงจากการใช้ยาและสารเคมีต่าง ๆ ยาต่าง ๆ จนถึงยาแก้ปวด ยาลดอ้วน จะทำให้เกิดไตวายเรื้อรัง เป็นโรคระยะสุดท้ายจะค่อย ๆ เสียชีวิตลง

โรคไตวายเรื้อรัง ในบ้านเราพบมากกว่า 300 ราย ต่อประชากรหนึ่งล้านคน หรือมีผู้ป่วยอยู่ราว 20,000 คน และค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นปัญหาที่สำคัญโรคหนึ่งของประเทศ และคาดว่ามีเพียง 25% เท่านั้นที่มีโอกาสได้รับการรักษาที่ถูกต้อง ส่วนที่เหลืออาจดูแลประคับประคองรักษากันต่อไป

การรักษา โรคไตวายเรื้อรังหรือขั้นสุดท้าย คือ การล้างไตทางหน้าท้อง การล้างไตทางเลือด หรือที่เรียกว่าฟอกเลือด และ การปลูกถ่ายไต หรือเปลี่ยนไตซึ่งดีที่สุด แต่ยังมีข้อจำกัดอยู่ ด้วยมีผู้บริจาคไตน้อย และต้องคัดเลือกให้มีเนื้อเยื่อที่เข้ากันได้ด้วย

ที่จะคุยในวันนี้คือเรื่อง การล้างไตทางเลือด ซึ่งจะต้องทำในโรงพยาบาล จากข้อมูลสมาคมโรคไตปี 2548 มีศูนย์รักษาโรคไตอยู่ประมาณ 350 แห่ง 42% อยู่ใน กทม. และภาคกลาง มี 51 แห่ง ที่มีบริการฟอกไตทางช่องท้องได้ และมีเพียง 21 แห่งที่ทำการปลูกถ่ายไตได้ การฟอกเลือดต้องทำในโรงพยาบาล

การล้างไตทางเลือดหรือการฟอกเลือด คนไข้จะต้องมาล้างไตด้วยเครื่องล้างไตตามโรงพยาบาลที่มีบริการ โดยทำอาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง ครั้งละประมาณ 5 ชม. แต่ละครั้งจะมีค่าใช้จ่าย ภาครัฐจะถูกกว่าภาคเอกชน แพทย์จะทำต่อเมื่อสมรรถภาพของไตน้อยกว่า 10% ของคนปกติ ซึ่งโรคไตระยะสุดท้ายนี้มักมีอาการมึนงง สับสน ซึม ถ้าไม่นำของเสียออกจะค่อย ๆ คั่งในกระแสเลือดจนเสียชีวิต

วัดสุทธาราม อยู่ซอยตากสิน 19 เขตคลองสาน กท. พระครูไพศาลประชาทร เป็นเจ้าอาวาส เมื่อ 5 ธ.ค. 51 ผมได้มีโอกาสมากราบคารวะหลวงพ่อ หลวงพ่อพาไปดูมีกิจกรรมหลายอย่าง มีที่พักให้นักศึกษายากจนพัก มีสถานที่พักให้คนเช่า 2 แห่ง รายได้บำรุงวัด โรงเรียนมัธยมของวัดกำลังก่อสร้างอยู่ คาดว่าจะเสร็จราว ก.พ. 52 เป็นแห่งแรกของเขตนี้ที่มีมัธยมปลาย มีโรงงานผลิตน้ำดื่ม และที่สำคัญน่าสนใจคือ ที่ ตึกมูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี มีการฟอกเลือดช่วยเรื่องไตด้วย

ที่ตึกมูลนิธินี้ชั้นล่างจะมีการตรวจรักษาคนไข้โรคทั่วไปทุกวัน ส่วนชั้นบน 2 ชั้น มีบริการฟอกเลือด ชั้นหนึ่งราว 12 เตียง มีการทำงานถึง 3 รอบต่อวัน คนไข้ฟอกไตราว 72 คน แพทย์ พยาบาล ให้การดูแลพร้อม ค่าบริการเหมือนภาครัฐ หากผู้ยากไร้ก็ช่วยบริจาคตามอัตภาพ บังเอิญวันนี้ได้พบ นพ.วิชัย และ พญ.แคทริยา วิจิตรพรกุล แห่ง รพ.เลิดสิน มาช่วยรักษาเรื่องนิ้วล็อกด้วย จะมาช่วยในวันกุศลทุกปี

พูดถึงบริการฟอกเลือดที่นี่ หลวงพ่อไพศาลบอกว่า เจ้าหน้าที่ทุกคนทั้งแพทย์ พยาบาล ให้ความร่วมมือดีมาก ถือเป็นการทำบุญกุศลร่วมกัน คนไข้เองเรื่องค่าบริการบางรายก็มี บางรายก็ไม่มี สุดแท้แต่จะให้ตาม กำลัง ถือเป็นการช่วยกันไป การบริการถือเป็นมาตรฐาน ทางสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ได้มาตรวจดูและได้ให้ใบรับรองว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้นใครที่อยากมาใช้บริการที่นี่โปรดวางใจได้ ทุกอย่างครบเครื่อง สะอาด ปลอดภัย วันหนึ่งทำถึง 3 รอบ เจ้าหน้าที่ทุกคนหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสไม่เหนื่อยเลย

สิ่งที่หลวงพ่อไพศาลอยากบอกฝากก็คือ ค่าใช้จ่ายหรือฟอกเลือดวันหนึ่ง ๆ รายได้น้อยกว่ารายรับ แต่อยากให้การบริการได้ดำเนินไปได้ตลอด ทำมา 2 ปีแล้ว อาศัยจากผู้ใจบุญกุศลได้ช่วยกันบริจาคเข้ามูลนิธิศรีรัตนโกสินทร์ แต่มาระยะนี้รายรับลดลงมาก รายจ่ายไม่ลด จึงอยากฝากบอก ผู้ที่มีจิตกุศลคิดอยากจะทำบุญ นึกไม่ออกว่าจะทำที่ไหนดี ขอให้มาเยี่ยมชมดูกิจกรรมที่นี่ เชื่อว่าเมื่อมาเห็นแล้วคงมีศรัทธาช่วยเหลือแน่นอน ช่วยต่ออายุคนไข้โรคไตให้ยืนยาวอยู่กับครอบครัวด้วยความสุขต่อไป ช่วยให้กิจกรรมของมูลนิธิไม่ต้องมาลดจำนวนคนไข้ลง หรือต้องมาหยุดกิจการ ท่านผู้ใดที่อยากมาเยี่ยมชม และอยากมาบริจาคกรุณาติดต่อกับหลวงพ่อไพศาล โทร. 0-2438-4575.

http://www.oknation.net/blog/print.php?id=384220• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• ธรรมะคือคุณากร ( Homage to the Dhamma)

• คำพังเพย...ถ่มน้ำลายรดฟ้า

• บทสวดพาหุง + มหากา

• ทุกคนจงดูที่บ้านเรือนของตน เต็มไปด้วยสิ่งของต่างๆ ก็ดูให้ดีว่าไอ้รกรุงรังนั่น มันเป็นของที่ส่งเสริมความสงบสุข หรือส่งเสริมกิเลส

• บอกบุญมุงหลังคาศาลาที่พักสงฆ์

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย