ขอเชิญร่วมบุญมุงหลังคาอุโบสถ วัดหนองแฝก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

 socoman    22 ต.ค. 2563

อีก 4,760 แผ่นเท่านั้น #แค่แชร์ก็เป็นบุญ ขอคนละ1แชร์
#ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมมุงหลังคาอุโบสถที่ยังไม่แล้วเสร็จ
1f536.png กระเบื้องหลังคาแผ่นละ100บาท
#มียอดร่วมบุญมา ณ ตอนนี้ 24,000บาท ได้กระเบื้อง 240แผ่น
#ยังคงขาดอีก 4,760 แผ่น หลังคาจึงจะแล้วเสร็จ
#ร่วมมุงหลังคาคนละแผ่นหรือตามกำลังศรัทธา
#บุญใหญ่ อานิสงส์มาก สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา
#วัดบ้านนอกกำลังพัฒนา
1f31e.png #วัดหนองแฝก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก วัดห่างไกลจากตัวเมือง ขาดปัจจัย ห่างไกลความเจริญ
มีความจำเป็นต้องใช้อุโบสถเพื่อใช้ทำสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ บวชพระ ลงพระปาฏิโมกข์ คณะกรรมการวัดพระภิกษุสงฆ์ได้มีมติ ให้จัดสร้างอุโบสถขึ้น 1 หลัง เพื่อใช้ในการพระศาสนา แต่ยังขาดทุนทรัพย์อีกเป็นจำนวนมาก จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันสร้างอุโบสถที่จัดสร้างมาแล้วหลายปียังไม่แล้วเสร็จ ให้สำเร็จลุล่วง ได้ฝากชื่อจรรโลงพระศาสนา ความถาวรแห่งพระศาสนา
สามารถจารึกชื่อผู้บริจาคลงในแผ่นกระเบื้องได้นะครับ ทางวัดออกใบโมทนาบัตรพิจารณาเป็นกรณีตามความสมควร
1f33a.png จึงขอเป็นกระบอกเสียง เป็นสะพานบุญ
บอกกล่าวมายังญาติโยม บอกบุญมายังญาติธรรม สายบุญทุกท่าน เพื่อสำเร็จประโยชน์กับบวรพระพุทธศาสนา แก่ญาติโยมผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน เพื่อการเข้าถึงซึ่งทานบารมี จารึกไว้กับพระศาสนา ผลที่สุดคือถึงซึ่งพระนิพพาน 1f64f.png 1f64f.png 1f64f.png
----------------------------------------------
#ร่วมบุญตามกำลังศรัทธา
----------------------------------------------
1f514.png ร่วมบุญสร้างโบสถ์ได้ที่
1f64f.png #ธนาคารกรุงเทพ สาขา เทสโก้โลตัส พิษณุโลก
1f3e6.png #ชื่อบัญชี : วัดหนองแฝก
#เลขที่บัญชี 657-030844-2
แจ้งสลิปหลักฐานการโอน / ภายในเพจหรืออินบล๊อก
260e.png #ติดต่อสอบถาม
พระครูสังฆรักษ์สัญทัต ฐานวโร เจ้าอาวาสวัดหนองแฝก
#โทร 086-9253591
1f64f.png ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน สาธุ สาธุ 1f64f.png
....................
#อานิสงส์การมุงหลังคาพระอุโบสถ
1.ส่งผลให้สามารถทำงานที่ใหญ่โตได้สำเร็จโดยง่าย ไม่มีอุปสรรค
2.จะมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต
3.มีอำนาจ บารมี บริวารที่ดี
4.มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข ไม่ร้อนกาย ร้อนใจ
เหมือนดั่งที่หลังคาคอยคุ้มแดด คุ้มฝนให้แก่ผู้คนที่มาปฏิบัติธรรม
5.จะไม่มีคนคิดปองร้าย จะไม่ขาดแคลนปัจจัย 4
6.เกิดชาติไหนมีแต่คนนับหน้าถือตา
7.กิจการก็จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า
1f536.png #อานิสงส์ของการสร้างอุโบสถ
1. ก่อให้เกิดความสงบร่มเย็น ในชีวิตและครอบครัว เปรียบเสมือนกับการได้สร้างบ้านสร้างที่อยู่อาศัย
2. ก่อให้เกิดความเจรืญก้าวหน้าในทรัพย์สิน เพราะว่าอุโบสถเป็นสถานที่จัดกิจกรรมที่ทำนุบำรุงพระศาสนา
ให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ
3. ก่อให้เกิดสติปัญญา ความเฉลียวฉลาดเพราะว่าอุโบสถเป็นสถานที่ทำสังฆกรรมของพระสงฆ์ เช่นทำวัตร
สวดมนต์เช้าเย็น การบวชนาค การสวดปาฏิโมกข์การปวารณาเข้า-ออกพรรษารวมทั้งเป็นสถานที่มีประโชน์มากมาย
4. ก่อให้เกิดความสามัคคี ปองดองเพราะอุโบสถนอกจะเป็นที่ทำสังฆกรรมแล้วยังเป็นที่ทำกิจกรรมของชาวบ้านที่มาร่วม
ทำบุญต่างๆจึงเกิดอานิสงส์อย่างหาประมาณมิได้ ถ้าท่านใดมีส่วนร่วมในการสร้างอุโบถ์จะมีอายุยืนยาวนาน


  3,699 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย