ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบริขารบวชพระกัมมัฏฐาน ๔ ชุด (ไม่มีกำหนดลาสิกขา)

 watsongoei  

เจริญพร ญาติธรรม
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบริขารบวชพระกัมมัฏฐาน ๔ ชุด (ไม่มีกำหนดลาสิกขา)
ด้วยอาตมาภาพได้รับฉันทานุมัติจากพระอุปัขฌาย์ ที่ได้นำกุลบุตรจำนวน ๔ ท่านที่สมัครเป็นนาคเพื่อขออุปสมบท ได้ฝึกหัดนิสสัยจนผ่านการฝึกฝนควรแก่การรับการอุปสมบท ในวันที่ ๕ กรกกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๕ นี้ แต่ยังขาดเจ้าภาพบริขาร จำนวน ๔ ชุดในการใช้ทำการอุปสมบทให้กุลบุตรทั้ง๔
จึงขอบอกบุญมายังสาธุชน ญาติธรรม ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพบริขาร จำนวน ๔ ชุดโดยเป็นเจ้าภาพบริขารชุดละ ๕,๙๙๙ บาท
ญาติธรรมสอบถามการร่วมบุญได้ที่อาตมาภาพ พระครูปลัดบัญชา มหาวายาโม เจ้าอาวาสวัดสองเปย
โทร 0864479389 Line WATSONGPOEi2562 ทุกกองบุญมีใบอนุโมทนาบัตร
ขออนุโมทนาบุญ
พระครูปลัดบัญชา มหาวายาโม
เจ้าอาวาสวัดสองเปย https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   


3,650


Ralated Story
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย