บวชพระ ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ปี 2566 พระกรรมฐาน พระป่า วัดป่า (โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล)

 brightpong    22 ม.ค. 2566


✅ เปิดรับสมัครผู้มีความตั้งใจจริง บวชพระ
ฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย สืบสานปณิธานพระป่ากรรมฐาน
🔰โครงการบวชวัดป่า ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล
บวชพระปฏิบัติธรรม ตามแนวทางปฏิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน สายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระ

เหมาะสำหรับผู้ตั้งใจปฏิบัติ ในทุกคืนวันพระมีการปฏิบัติภาวนาตลอดราตรี

ระหว่างวันที่ ๑๕ กรกฎาคม - ๒๘ พฤศจิกายน ๖๖
รวมระยะเวลา ๑๓๗ วัน หนึ่งพรรษาหนึ่งจีวรกาล

ณ วัดแสงธรรมวังเขาเขียว
ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ได้รับความเมตตาจาก
พระอาจารย์โสภา สมโณ ประธานสงฆ์
ให้การอบรมสั่งสอนพระบวชใหม่ในโครงการ

จัดโครงการบวชวัดป่า โดย
กลุ่มนิสิตเก่า พุทธธรรมกรรมฐาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเครือข่ายนิสิตนักศึกษาพุทธธรรมกรรมฐาน
_______________________
🔰 บวชฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอให้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง บวชพระเพื่อปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจของตน

✅คุณสมบัติผู้สมัครบวชพระ
๑. มีความตั้งใจจริง อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีขึ้นไป
๒. อยู่วัดได้ตั้งแต่ ๑๕ กรกฎคม - ๒๘ พฤศจิกายน ๖๖ (ข้าราชการอนุโลมตามเวลาการลาบวช แต่ต้องไม่ต่ำกว่า ๑ พรรษา)
๓. ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามของการบวช
๔. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการทุกข้อ www.buatwatpa.com/regulation

✅กำหนดการบวชพระ
๑๕ ก.ค. ๖๖ เข้าวัดอยู่ผ้าขาว
๒๙ ก.ค. ๖๖ พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
๓๐ ก.ค.- ๒๗ พ.ย. ๖๖ อยู่วัดปฏิบัติธรรม เป็นระยะเวลาหนึ่งพรรษาหนึ่งจีวรกาล รวมตลอดโครงการ ๑๓๗ วัน
๒๘ พ.ย. ๖๖ วันลาสิกขา (ท่านใดประสงค์บวชต่อ ไม่บังคับสึก)
กำหนดการ www.buatwatpa.com/schedule

รายละเอียดโครงการและสมัครบวช
เว็บไซต์ www.buatwatpa.com
_______________________
📣 ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระทุกรูปในโครงการ(เจ้าภาพร่วม) สามารถร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธา ที่

📂ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่บัญชี 091-8-70403-5
ชื่อบัญชี โครงการบวชวัดป่า 1 พรรษา 1 จีวรกาล โดยนายฐิติพงศ์ ทองศรี

***บัญชีนี้เปิดโดยตัวแทนฝ่ายบัญชีของโครงการบวชวัดป่า สำหรับร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบวชพระในโครงการฯ เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้าบัญชีจะถือว่าเป็นเงินทำบุญโครงการบวชวัดป่าทั้งหมด โดยเงินคงเหลือหลังจบระยะเวลาโครงการจะถวายให้ทางวัดทั้งหมดทั้งสิ้น และการเปิดบัญชีครั้งนี้มิใช่เป็นการเรี่ยไรจากทางวัดแต่อย่างใด***

ขออนุโมทนาบุญกับผู้สมัครบวชและผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพบวชพระมา ณ ที่นี้ กราบ สาธุ สาธุ สาธุ🙏
_______________________
☎️ ติดต่อสอบถาม
คุณนุ่น : 096-101-9501
คุณพงษ์ : 093-639-5293
ไลน์โครงการบวช ID LINE : @buat (คลิก https://page.line.me/buat )
เว็บไซต์โครงการ www.buatwatpa.com


ที่มา : www.buatwatpa.com


กำหนดการโครงการบวชวัดป่า ประจำปี 2566


บรรยากาศวันบวชพระ โครงการบวชวัดป่า ปี 2565


พระ ในโครงการบวชวัดป่า ประจำปี 2564


พระ ในโครงการบวชวัดป่า ประจำปี 2565


ผู้สมัครบวชทุกท่าน จำเป็นต้องอ่านระเบียบโครงการนี้ เพื่อรับทราบข้อมูลของโครงการและยินยอมปฏิบัติตามในทุกข้อ อย่างไม่มีเงื่อนไข

๑). ผู้สมัครบวช เป็นบุคคลที่ตรงตามคุณสมบัติผู้ขอบรรพชาอุปสมบทตามกฎมหาเถรสมาคมได้กำหนดไว้ (รายละเอียดตามรูปกรอบสีเขียว)

๒). ผู้สมัครบวช สามารถบวชจนครบตามระยะเวลาโครงการได้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ถึง ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รวมระยะเวลา ๑ พรรษา ๑ จีวรกาล ๑๓๗ วัน (กรณีเป็นข้าราชการอนุโลมบวชได้ตามระยะเวลาที่ลาบวชแต่ต้องบวชได้ไม่ต่ำกว่า ๑ พรรษา/กรณีนิสิตนักศึกษาอนุโลมบวชได้ตามที่มหาวิทยาลัยปิดเทอม /กรณีท่านใดที่ประสงค์บวชพระช่วงนอกพรรษา ระยะบวชต้องไม่ต่ำกว่า ๓ เดือนหรือไม่มีกำหนดสึก โดยให้ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางไลน์โครงการ @buat ) สามารถดูรายละเอียดกำหนดการของโครงการ ได้ที่ หน้ากำหนดการ คลิก!

๓). ผู้สมัครบวชประสงค์บวชพระปฏิบัติธรรมในแนวทางปฏิปทาของพระป่ากรรมฐาน และมีความสมัครใจยินยอมที่จะปฏิบัติตามพระวินัยสงฆ์และระเบียบข้อวัตรของทางวัดอย่างเคร่งครัด ดังนั้นโครงการบวชนี้จึงไม่เหมาะกับผู้ที่จะมาบวชเพื่อพักผ่อน แต่เหมาะกับผู้มีความตั้งใจในการเข้ามาเรียนรู้พระธรรมวินัย ข้อวัตรปฏิบัติ และการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาตามแนวทางของพระกรรมฐาน ซึ่งการอยู่ในเพศสมณะไม่ใช่เรื่องสบายเพราะเป็นการทวนกระแสกิเลสของตนเองในทุกๆ ด้าน โดยมีข้อวัตรที่ต้องปฏิบัติในทุก ๆ วัน ดังต่อไป นี้

ข้อวัตรของวัดแสงธรรมวังเขาเขียว
๐๔.๐๐ น. เริ่มทําวัตรเช้า หลังจากทำวัตรเสร็จทําความสะอาดศาลา
๐๖.๐๐ น. ออกบิณฑบาต
๐๗.๐๐ น. บิณฑบาตเสร็จกลับถึงวัด, ขึ้นศาลา, ฟังพระอาจารย์ให้โอวาทก่อนฉัน, ฉันจังหัน(ฉันเช้า), หลังจากฉันเสร็จล้างบาตร, ทําความสะอาดโรงล้างบาตร ศาลาและกุฏิพระอาจารย์, พับเก็บจีวร, แยกย้ายเข้ากุฏิปฏิบัติภาวนาได้ตามอัธยาศัย
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ช่วงเวลาที่สามารถมาฉันน้ําปานะที่โรงน้ำร้อนได้
๑๕.๐๐ น. ปัดตาด(กวาดลานวัด), ทําความสะอาดศาลาและกุฏิพระอาจารย์, ล้างห้องน้ําหลังจากนั้นแยกย้ายทําภารกิจส่วนตัว
๑๙.๐๐ น. ทําวัตรเย็น
๒๐.๐๐ – ๒๒.๐๐ น. นั่งภาวนาเปิดกัณฑ์เทศน์องค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน หลังจากนั้นแยกย้ายพักผ่อนหรือภาวนาตามอัธยาศัย แต่สำหรับกรณีที่เป็นวันพระ พระอาจารย์ท่านจะขึ้นเทศน์ให้โอวาท และปฏิบัติภาวนา นั่งสมาธิ เดินจงกรม ตลอดทั้งคืนจนถึงเช้ามืดของวันใหม่ (เนสัชชิก)

๔). ผู้สมัครบวชจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ บวชฟรี (ส่วนใบรับรองแพทย์หลักฐานการสมัครบวช ต้องออกค่าใช้จ่ายในการตรวจเอง)

๕). ผู้สมัครบวช เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อหรือโรคประจำตัวร้ายแรง เป็นสุภาพชน มีความประพฤติดี ไม่ติดสารเสพติด เป็นผู้กินง่าย อยู่ง่าย มีความอดทน ไม่เกียจคร้าน

๖). ผู้สมัครบวช ห้ามพกโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดไว้กับตัวขณะบวชพระอยู่ (ข้อห้ามของทางวัด)

๗). ผู้สมัครบวช จะต้องเชื่อฟังและอยู่ในโอวาทของพระอาจารย์ รวมทั้งพระพี่เลี้ยงอย่างเคร่งครัด ที่วัดจะปฏิบัติตามหลักพระวินัย เคารพในหลัก “อาวุโสภันเต” คือ พระที่บวชภายหลังต้องให้ความเคารพพระที่บวชมาก่อน ถึงแม้ว่าอายุของพระบวชก่อนจะน้อยกว่าก็ตาม พระบวชในโครงการถือเป็นพระนวกะ(พระบวชใหม่) พึงให้ความเคารพต่อพระในวัดที่อยู่มาก่อน ไม่ถือตนว่ายากสอนยาก ถือตนว่าอายุมากกว่า

๘). โครงการจัดบวชที่วัดแสงธรรมวังเขาเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อความสะดวกกับทางวัดและทางโครงการ จึงขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผู้ที่บวชพระแล้วขอย้ายวัดในภายหลังทุกกรณี พระใหม่จะต้องอยู่ศึกษาข้อวัตรปฏิบัติกับทางวัดแสงธรรมวังเขาเขียวอย่างน้อย ๕ พรรษาเสียก่อน เมื่ออยู่จนครบเวลา ๕ พรรษา ได้พ้นนิสัยจากความเป็นพระใหม่ตามพระธรรมวินัยแล้ว จึงอาจย้ายวัดเพื่อไปยังสำนักอื่นได้

๙). เมื่อบวชครบตามระยะเวลาโครงการแล้ว ถ้าท่านใดประสงค์บวชต่อยาว สามารถบวชต่อได้ ไม่บังคับสึก

๑๐). ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับบุคคลผู้มีประวัติการรักษาด้านจิตเภท (Schizophrenia) , โรคซึมเศร้า , บุคคลต่างศาสนา และบุคคลผู้มีประวัติอาชญากรรม

๑๑). การสมัครบวช กรอกแบบฟอร์มสมัครออนไลน์ให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง พร้อมแนบหลักฐาน ๑).รูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ๒).รูปถ่ายผู้สมัครหน้าตรงชัดเจน ๓).รูปถ่ายใบรับรองแพทย์ที่มีผลตรวจสุขภาพทั่วไป, HIV, ไวรัสตับอักเสบบี และสารเสพติดด้วย

๑๒). สิ่งที่ผู้สมัครบวชต้องเตรียมมาเองตอนเข้าวัด คือ ชุดขาว ๒-๓ ชุดสำหรับอยู่ผ้าขาวสองสัปดาห์ก่อนวันบวช และของใช้ส่วนตัว นอกนั้นทางโครงการจะจัดเตรียมมาให้ทั้งหมด (กรณีผู้สมัครบวชไม่มีชุดขาว สามารถแจ้งทางโครงการได้)

๑๓). ทางโครงการจัดเตรียมอัฐบริขารผ้าไตรจีวรต่าง ๆ ไว้ให้ผู้สมัครบวชทุกคน ผู้สมัครบวชท่านใดที่ประสงค์จัดเตรียมมาเอง จำเป็นต้องปรึกษาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อน เพื่อให้อัฐบริขารที่เตรียมมาตรงตามพระวินัยและระเบียบของทางวัดป่ากรรมฐาน

๑๔). โครงการบวชนี้เกิดขึ้นได้จากความเมตตาของพระอาจารย์ และด้วยกำลังจิตศรัทธาของบุคคลทั่วไปร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบทหมู่

๑๕). ข้อมูลวัดเบื้องต้นที่ผู้สมัครบวชพึงรับทราบก่อนตัดสินใจสมัครบวช กุฏิที่พักอาศัยเป็นเพียงกระต๊อปมุงจาก ไม่มีไฟฟ้าใช้ภายในกุฏิ, พระฉันข้าวมื้อเดียวในบาตร (ตอนบ่ายมีน้ำปานะให้ฉัน), พระไม่จับเงิน (เป็นพระวินัย), พระทุกรูปภายในวัดห้ามพกโทรศัพท์มือถือเด็ดขาด เป็นกฏข้อห้ามของวัด , ในทุกวันพระ ทางวัดจะปฏิบัติธรรมเนสัชชิกตลอดคืน (ภาวนานั่งสมาธิ เดินจงกรม จนถึงเช้ามืดวันใหม่) , วันพิธีบวชเป็นพิธีเรียบง่ายตามแนวทางพระป่า ไม่มีรำวงแห่ดนตรี ไม่มีโปรยทาน, การเป็นพระอยู่ในวัดกรรมฐาน ท่านมักมีปฏิปทาให้พระรู้จักสังเกตและเรียนรู้ศึกษาด้วยตนเอง หากสงสัยส่วนใดให้เข้าไปสอบถาม จะไม่มีการสอนเป็นหลักสูตรคอร์สอบรม แต่ให้เน้นการปฏิบัติภาวนาด้วยตนเอง มีการอบรมฟังธรรมะจากพระอาจารย์ตามวาระ หากภาวนาติดขัดอย่างไรให้เข้าไปสอบถามพระอาจารย์, พระอาจารย์เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่ทุกคนต่างให้ความเคารพเป็นอย่างสูง พึงปฏิบัติตามคำสั่งและเชื่อฟังท่านอย่างเคร่งครัด, การบวชพระในโครงการครั้งนี้ จะมีพระบวชร่วมกันมากจำนวนหนึ่ง ดังนั้นความสัปปายะในช่วงระยะเวลาโครงการอาจจะมีไม่มากเท่าหลังจบระยะโครงการไปแล้ว , วัตถุประสงค์หลักของโครงการเพื่อให้ผู้สมัครบวชได้นิสัยทางธรรมอันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมโดยบวชพระเพียงระยะเวลาอันสั้นแค่สี่เดือนครึ่งตามระยะเวลาโครงการกำหนด ๑๕ ก.ค. – ๒๘ พ.ย.๖๖(๑ พรรษา ๑ จีวรกาล) แต่สำหรับปฏิปทาของพระกรรมฐานจริงๆนั้น ท่านออกบวชเพื่อความพ้นทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดโดยถ่ายเดียว ท่านใดที่สามารถต่อยอดนิสัยทางธรรมบวชพระโดยไม่มีกำหนดลาสิกขาได้ ก็นับเป็นวัตถุประสงค์สูงสุดของโครงการซึ่งก็ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของแต่ละปัจเจกบุคคลไป, สุดท้าย พระในวัดเคร่งครัดพระวินัย ๒๒๗ ข้อ ผู้สมัครบวชจึงควรอ่านทำความเข้าใจศีล ๒๒๗ ข้อในเบื้องต้นไว้ก่อนด้วย


รายละเอียดเพิ่มเติม www.buatwatpa.com

สมัครบวชพระประจำปี 2566 : www.buatwatpa.com/apply


🔰 บวชฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย ขอให้เป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริง บวชพระ/บวชชี เพื่อปฏิบัติธรรมขัดเกลาจิตใจของตน
✅คุณสมบัติผู้สมัครบวชพระ
1. มีความตั้งใจจริง อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป
2. อยู่วัดได้ตั้งแต่ 15 กรกฎคม - 28 พฤศจิกายน 66 (บวชพระอนุโลมสำหรับนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ 3 มิ.ย. - 9 ก.ค. 66 / ข้าราชการตามเวลาลาบวชแต่ไม่ต่ำกว่า 1 พรรษา)
3. ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามของการบวช
4. ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบของโครงการทุกข้อ (ระเบียบ www.buatwatpa.com/regulation)


  13,103 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย