ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม...................

 ธรรมสามิต    15 ก.ย. 2554

เรียน ท่านผู้ใจบุญ ..........
ท่านผู้ใจบุญสามารถร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม ได้ที่

ธนาคารกรุงไทย จำกัด ทุกสาขาทั่วประเทศ
ชื่อบัญชี กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี
ประเภทบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 067 - 0 - 06895 - 0

(ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน และ สามารถนำหลักฐานการบริจาคไปหักลดหย่อนภาษีได้)

ถ้าเราจักทำดีก็ดีได้
ถ้าเรารู้จักใช้จ่ายก็มีเหลือ
ถ้าเราจักแบ่งปันบ้าง เพื่อจุนเจือ
เราจักมีเหลือ มีความดี และมีคุณธรรม

........................................................................................................................


ขอเรียนท่านผู้ใจบุญเพิ่มเติมครับ
การขอลดหย่อนภาษีกระทำได้ โดย
เขียนชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ พร้อมเบอร์โทร. ลงในใบนำฝาก(สลิป)แจ้งกับ
เจ้าหน้าที่ธนาคาร เจ้าหน้าที่ธนาคารจะทำการส่งข้อมูลโดยวิธีแฟกซ์เอกสารไป
ยังหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ เพื่อออกหนังสือลดหย่อนภาษีแล้วส่งมายัง
ท่านผู้ใจบุญตามที่อยู่ที่ได้ให้ไว้ต่อไป ขอขอบพระคุณครับ
  3,508 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย