มูลนิธิบ้านอารีย์ เชิญท่านร่วมปฏิบัติภาวนา ต่อเนื่อง ๒ วัน ๑ คืน “ถือศีล ๘ และเนสัชชิก"”

 นานา     16 ม.ค. 2555

มูลนิธิบ้านอารีย์ เชิญท่านร่วมปฏิบัติภาวนา “เทียนธรรม”
ปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง ๒ วัน ๑ คืน “หลังไม่ถึงพื้น ถือศีล ๘”
วันที่ ๔-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
________________________________________
การปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหว ตามแนวหลวงพ่อเทียน จิตตฺสุโภ
วิปัสสนาจารย์: พระอาจารย์โกศิล ปริปุณฺโณ จากวัดปลายนา จ.ปทุมธานี
เหมาะสำหรับผู้ต้องการฝึกตัวฝืนกิเลส
ด้วยการถือศีล ๘ และสมาทานเนสัชชิก
เนสัชชิกวัตร (ละเว้นอิริยาบถนอน สมาทานถืออิริยาบถนั่ง-ยืน-เดินเพียง ๓อิริยาบถ หรือหลังไม่ให้ถึงพื้นตลอดเวลาที่สมาทานถือข้อวัตรนี้)
วัตรข้อนี้ เป็นข้อที่ฆราวาสทำได้ และสมควรทำ เพราะถือเป็นอุบายอย่างดีเยี่ยม ในการสั่งสมบารมีให้เต็ม สร้างจิตใจให้เข้มแข็งห้าวหาญ ฝืนกิเลสไม่ตามใจกิเลส ดังคำกล่าวที่ว่า “ถ้าไม่ฝืนก็ไม่ใช่ความเพียร” การฝืนใจจึงเป็นตัวเพิ่มขันติบารมีที่สำคัญตัวหนึ่ง ไปถึงสัจจบารมี และวิริยบารมี ฯลฯ

ท่านผู้สนใจโปรดลงทะเบียนได้ที่ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดฯ
โทร. ๐๒ ๒๗๙ ๗๘๓๘ / ๐๒ ๖๑๙ ๗๔๗๔
หรือหน้าเฟซ http://www.facebook.com/baanaree

ผู้เข้าร่วมปฏิบัจติธรรมไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
รับจำนวนจำกัด


3,722


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย