ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ( ปางมารวิชัย ) หน้าตักกว้าง ๑๐.๒๕ เมตร สูง ๑๕ เมตร

 พระอาจารย์วรมน    16 ม.ค. 2555

ณ วัดโพธิ์ราษฎร์สามัคคี
บ้านตะบัล ตำบลสลักได อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐
เนื่องด้วยวัดโพธิ์ราษฎร์สามัคคี ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ จะได้ดำเนินการก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ หน้าตัก ๑๐.๒๕ เมตร สูง ๑๕ เมตร ขึ้น เพื่อไว้เป็นที่สักการะบูชา ของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ยาวนาน ซึ่งตอนนี้ทางวัดกำลังเตรียมสถานที่ ที่จะดำเนินการก่อสร้างฐาน ๒ ชั้น ชั้นล่างเป็นที่ปฏิบัติธรรม ส่วนชั้นบนเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ แต่ทางวัดยังขาดทุนทรัพย์และวัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างอยู่ ดังนั้นจึงขอเจริญพรบอกบุญมายังท่าน และผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลาย ร่วมเป็นเจ้าภาพ สร้างฐานพระพุทธรูปองค์ ใหญ่ขึ้นเพื่อให้แล้วเสร็จ ทางวัดจึงแจ้งมาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายทราบ และร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ใน ครั้งนี้ โดยทั่วกัน
ขออนุโมทนาขอบคุณในกุศลศรัทธาของท่านทั้งหลาย ที่ได้ร่วมบุญในครั้งนี้ จงมีแต่ความสุข ความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากทุกข์โศกโรคภัยไข้เจ็บ เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณธนสารสมบัติ มนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ จงทุกคนทุกท่านเทอญฯ
บริจาคได้ที่ พระอธิการคำเพียร ธมฺมพโล เจ้าอาวาส
ติดต่อสอบถามรายละเอียดไดที่ พระอาจารย์วรมน ขนฺติโก ๐๘๑-๖๖๐๖-๕๘๘
[url]
watpo999@hotmail.co.th[/url
] ชื่อบัญชีวัดโพธิ์ราษฎร์สามัคคี ๓๗๖-๒-๑๘๒๙๒-๓ สาขานครหลวงไทยสิ่งที่ข้าพเจ้าคิด สิ่งที่ข้าพเจ้าทำ สิ่งที่ข้าพเจ้าปฎิบัติอยู่ มิได้เป็นการกระทำ เพื่อผลโยชน์ของข้าพเจ้าเอง และมิใช่ผลประโยชน์ของคนใดคนหนึ่ง ข้าพเจ้ามิได้คิดถึงตัวข้าพเจ้าเอง แต่ข้าพเจ้าคิดถึงโลกในอนาคต คิดถึงลูกหลาน คิดถึงบ้านเมือง คิดถึงส่วนรวมต้องมาก่อน ข้าพเจ้าไม่ได้เอาอะไรไปสักอย่าง ข้าพเจ้าทำเพื่อลูกหลาน ทำเพื่อคนรุ่นหลัง เพื่อดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ให้ดำรงอยู่ยาวนาน และดำรงไว้ซึ่งความเป็นสาวกของ องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อประโยชน์ในกาล ภายในภาคหน้า เพราะฉนั้นข้าพเจ้าและพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จะได้ร่วมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ไว้ในพระพุทธศาสนา เพื่อให้ชนรุ่นหลังได้รู้ว่า ตราบใดยังมีพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้ความเคารพนับถือพระพุทธศาสนาอยู่ ตราบนั้นพระพุทธศาสนาจะไม่เสื่อม จะมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง แต่ถ้าวันใดพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย ไม่ให้ความเคารพ และไม่นับถือพระพุทธศาสนา ตราบนั้นพระพุทธศาสนาจะหมดไป ขอความสุขความเจริญรุ่งเรือง และอยู่เย็นเป็นสุข คำว่ายาก คำว่าจน คำว่าขัดสน อย่าได้มีแก่ข้าพเจ้า และท่านทั้งหลาย เจริญด้วยมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติ ด้วยเทอญ https://cdn.jsdelivr.net/gh/tatikers/san/dhamma.js">   
  3,622 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย