มัวกลัวว่าถ้าอยากจะเป็นตัณหา ก็เลยไม่พัฒนาไปไหน โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 DhammathaiTeam  

มัวกลัวว่าถ้าอยากจะเป็นตัณหา ก็เลยไม่พัฒนาไปไหน โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)


วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
เผยแพร่เมื่อ 21 มี.ค. 2018

มัวกลัวว่าถ้าอยากจะเป็นตัณหา ก็เลยไม่พัฒนาไปไหน โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 610316-2

https://www.youtube.com/channel/UCiwwv2JY5atSYS1ICGlidkw

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCiwwv2JY5atSYS1ICGlidkw

3,005


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย