อยู่กับปัจจุบันให้ดี อย่าให้ได้อย่างพระเทวทัต โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

 DhammathaiTeam  

อยู่กับปัจจุบันให้ดี อย่าให้ได้อย่างพระเทวทัต โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)


อยู่กับปัจจุบันให้ดี อย่าให้ได้อย่างพระเทวทัต โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)


วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
เผยแพร่เมื่อ 21 มี.ค. 2018

อยู่กับปัจจุบันให้ดี อย่าให้ได้อย่างพระเทวทัต ธรรมบรรยาย โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) 610116-1

https://www.youtube.com/channel/UCiwwv2JY5atSYS1ICGlidkw

ที่มา : https://www.youtube.com/channel/UCiwwv2JY5atSYS1ICGlidkw

3,055


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย