01-002 สติระลึกรู้ดูสติ-ผู้รู้ดูผู้รู้ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ นำปฏิบัติเจริญกรรมฐาน

 Webmaster  

01-002 สติระลึกรู้ดูสติ-ผู้รู้ดูผู้รู้ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ นำปฏิบัติเจริญกรรมฐาน


01-002 สติระลึกรู้ดูสติ-ผู้รู้ดูผู้รู้

โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ นำปฏิบัติเจริญกรรมฐาน

เสียงธรรมนี้เหมาะสำหรับฟังขณะเจริญภาวนา จะมีเสียงเงียบยาวเป็นช่วงๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติได้พิจารณา สังเกตสภาวธธรรมต่างๆ เป็นปัจจุบันตามความเป็นจริง โดยมีเสียงท่านเจ้าคุณพระภาวนาเขมคุณ วิ. (หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี) พระวิปัสสนาจารย์ เจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ขณะนั่งปฏิบัติกรรมฐานและสอนนำลูกศิษย์ไปด้วย

คลิปนี้พระอาจารย์ท่านสอนให้มีสติสัมปชัญญะตามรู้ดูลมหายใจเข้า-ออกทุกขณะ สังเกตดูผู้รู้ควบคู่กันไปโดยให้ตั้งสติระลึกพิจารณาสั้นๆให้ตรงสภาวะปัจจุบัน ไม่ตีความหมายไม่ขยายไปในรูปร่าง ชื่อ- ภาษา ไม่ยินดี-ไม่ยินร้าย รับรู้ความรู้สึกแค่ผัสสะ

สังเกตเพียงแค่สภาพรู้ รู้สึก พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายมีความเปลี่ยนแปลง มีความเสื่อมไปสิ้นไป มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา ดับไปเป็นธรรมดา

แม้แต่สภาพรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไป เปลี่ยนแปลงบังคับบัญชาไม่ได้ มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาและดับไปเป็นธรรมดาตามเหตุปัจจัย เมื่อมีเหตุนำให้เกิด-ก็ต้องเกิด เมื่อเหตุดับมันก็ดับไป ไม่ได้ขึ้นอยู่ด้วยอำนาจของใครแต่เป็นไปโดยตามธรรมชาติ...

สิ่งนี้เกิด-สิ่งนี้ๆ จึงเกิด
สิ่งนี้ดับ-สิ่งนี้ๆ จึงดับ...

ฉะนั้นหยุดรู้ยอมรับว่าบังคับไม่ได้ เกิดขึ้นหมดไปเป็นปัจจัยแก่กัน พิจารณาสั้นๆ เป็นปัจจุบันชั่วขณะ มีรู้มีละ ผสมกลมกลืนกันไป พิจารณาธรรมทั้งภายนอก ทั้งภายในเห็นความหมดไปด้วยใจที่ปล่อยวาง สิ่งใดจะเกิดก็ให้เกิด สิ่งใดจะดับก็ให้ดับ

พิจารณาให้เห็นถึงความหมดไปดับไปของสภาพรู้
และสติสัมปชัญญะที่เป็นเหมือนผู้รู้ผู้ดูก็จะต้องรู้ตัวผู้รู้ด้วย....

สติระลึกรู้ดูสติ ผู้รู้ดูผู้รู้...
เห็นความหมดไปสลายไปเช่นเดียวกัน.....

สรุปย่อที่พระอาจารย์สอน ๑๙ นาทีค่ะ
ขอเชิญรับฟังทั้งคลิปพร้อมปฏิบัติ ทุกคำที่พระอาจารย์สอนมีความหมายทั้งปริยัติ ปฏิบัติ และปฏิเวธ จะเข้าใจและแข้าถึงได้แค่ไหน อยู่ที่เหตุปัจจัยที่สะสมมาและความเพียรในปัจจุบัน ฟังหลายๆ รอบพร้อมปฏิบัติ แล้วท่านอาจพบว่า คำสอนเดิมๆ ที่เคยผ่านหู ที่เคยคิดว่าเข้าใจแล้ว กลับมีความหมาย มีนัยลึกซื้งมากขึ้นตามลำดับเมื่อท่านปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ขอให้ท่านเจริญในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป
สาธุ อนุโมทนาค่ะ

ต้นฉบับเสียงธรรมนี้ได้รับความเมตตาอนุญาตจากพระอาจารย์ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี ให้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานได้

เสียงนกและเสียงอื่นๆ ในคลิปนี้เป็นเสียงธรรมชาติในขณะที่พระอาจารย์กำลังนำปฏิบัติกรรมฐาน ผู้จัดทำไม่ได้เพิ่มเติมเสียงอื่นใดแต่อย่างใด

Producer: Wirangrong Dabbaransi-วิรังรอง ทัพพะรังสี-Studio DAnalaya

ที่มา : https://www.youtube.com/@WirangrongDabbaransi

2,995


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย