ธรรมะรับอรุณ (หลัก 4 ประการเพื่อฝ่าวิกฤต)

 Webmaster  

ธรรมะรับอรุณ (หลัก 4 ประการเพื่อฝ่าวิกฤต)

รายการธรรมะรับอรุณ 1 / 12

หลัก 4 ประการเพื่อฝ่าวิกฤต

โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
วัดญาณเวศกวัน ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม

ที่มา : https://www.youtube.com/@watnyanavesakavan7149

2,953


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย