490213 มาฆบูชา

 Webmaster  


หลักสูตร/ชุดธรรมะ 2548-2551 ธรรมะบรรยาย
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

490213 มาฆบูชา

2548-2551 ธรรมะบรรยาย
วัดญาณเวศกวัน WatNyanavesakavan
2 / 34

ธรรมกาโดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
(สมนศักดิ์ ณ ขณะนั้น คือพระพรหมคุณาภรณ์)
เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา 490213   
 เปิดอ่านหน้านี้  2,931 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย