ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( นิโรธ )) # 8

 Webmaster  

ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( นิโรธ )) # 8

ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( นิโรธ )) # 8

ซีดีชุด อริยสัจ 4 ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ
ประกอบด้วย CD ตอนดังนี้
- ขันธ์ 5
- นิโรธ
- ปฏิจจสมุปบาท
- มรรค 8
- วิปัสสนา
- สมาธิ

(( นิโรธ ))
00. คำแนะนำในการฟัง
01. นิพพาน (สิ้นเกิดตาย)
02. ผัสสะดับ เจโตวิมุตติปรากฏ
03. สภาพหน้าตาเจโตวิมุตติ
04. ที่สุดของอวิชชา
05. นิโรธอริยสัจ 1 (อาการดับ)
06. นิโรธอริยสัจ 2 (ทรงความดับ)
07. อารมณ์ของสัญญาเวทยิตนิโรธ
08. จางคลาย
09. ทำลายตัณหาพร้อมทั้งมูลราก
10. สิ่งที่ต้องสร้าง เพื่อให้ถึงการหลุดพ้น
11. ตามรอยอรหันต์
12. สังโยชน์ 10
13. อาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ โน้มไปในการสละ

----------------------------------------------------------------------------------
/ ขออนุโมทนาสาธุ กับ ทุกท่านที่รับฟัง /
----------------------------------------------------------------------------------


• ธรรมนำชีวิต เรื่อง "ไม่เที่ยงคือ ?" หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

• รวมเพลงธรรมะ | เพลงวันพระ เปิดวันพระ วันโกน ฟังสบาย

• ๑๖ ตำบล ทรงแสดงนิมิตต์โอภาส

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "๐๖ ให้เพียรพยายามจนสิ้นลมหายใจ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย