ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ปฏิจจสมุปบาท )) # 4

 Webmaster  

ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ปฏิจจสมุปบาท )) # 4

ซีดีชุด อริยสัจ 4 พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ - (( ปฏิจจสมุปบาท )) # 4

รวมCD ชุด อริยสัจ 4 ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ
ซีดีชุด อริยสัจ 4 ธรรมที่แทงตลอดโลกธาตุ พระอาจารย์ปัญญา นีลวณฺโณ
ประกอบด้วย CD ตอนดังนี้
- ขันธ์ 5
- นิโรธ
- ปฏิจจสมุปบาท
- มรรค 8
- วิปัสสนา
- สมาธิ

(( ปฏิจจสมุปบาท ))
00. คำแนะนำในการฟัง
01. ปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์
02. ห่วงโซ่ปฏิจจสมุปบาท
03. เพราะมีภพ จึงมีชาติ
04. เพราะมีอุปาทาน จึงมีภพ
05. เพราะมึตัณหา จึงมีอุปาทาน
06. เพราะมีเวทนา จึงมีตัณหา
07. เพราะมีผัสสะ จึงมีเวทนา เพราะมีสฬายตนะ จึงมีผัสสะ
08. เพราะมีนามรูป จึงมีสฬายตนะ เพราะมีวิญญาน จึงมีนามรูป
09. เพราะมีสังขาร จึงมีวิญญาน
10. เพราะมีอวิชชา จึงมีสังขาร
11. การเกิดดับทางอายตนะ
12. สรุปปฏิจจสมุปบาท

----------------------------------------------------------------------------------
/ ขออนุโมทนาสาธุ กับ ทุกท่านที่รับฟัง /
----------------------------------------------------------------------------------


• หนอน...กับเทวดา

• นิทานธรรมะ เรื่อง เสื้อแห่งความสุข

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• การเปลื้องตน (อายาจิตภัตตชาดก)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย